Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kirjaudu sisään tai tilaa lehti lukeaksesi rajattomasti artikkeleita. Saat samalla käyttöösi kätevän näköislehden!

Ajankohtaisia kehittämisasioita

Valkealan kuntailta jär­jestettiin ensimmäistä kertaa etäyhteydellä. Seuraajia tilaisuuden aikana oli 83 ja videon katselukertoja ker­tyi 358. Illan aiheina olivat Valkea­lan monitoimitalo ja kouluasiat, maaseudun elinvoimaisuus sekä yrittäjyys ja yrittäminen.

Valkealan monitoimitalo

Valkealaan on rakenteilla mo­nitoimitalo. Tiloihin on suunnit­teilla koulun lisäksi mm. päi­väkoti, kirjasto, perhekeskus, keskuskeittiö ja liikuntatilat.

Valkealan koulun henkilös­töä on kuultu tilatarpeista eri tavoin. Hyvällä suunnittelulla tilojen käyttöä saadaan lisättyä, esimerkiksi liikuntatiloja voi­daan käyttää myös harrastus­käyttöön.

Valkealan koulun rakenta­minen alkaa syksyllä 2021 ja koulu on käyttöönotettavissa tammikuussa 2024. Rakenta­misessa on monia hyviä puo­lia, esimerkiksi elinkaarimalli, jossa rakentajat vastaavat 20 vuotta rakennuksen ylläpidosta. Valkealan monitoimitalon pii­rustukset tulevat julkiseksi ra­kennuslupaa haettaessa.

– Koulun odottaminen on ol­lut kirkonkyläläisille vaikeaa, mutta kannattanut. Saamme toi­mivamman, perusopetuksen tu­levaisuuden tarpeisiin vastaavan koulun, totesi Valkealan yläkou­lun rehtori Pauli Pölönen.

Kouvolan kylät lähellä

Kuntaillassa puhuttivat lii­kuntapaikat. Kaupungin lii­kuntatoimen palveluverkko­selvityksen myötä on jouduttu priorisoimaan hoidettavia lii­kuntapaikkoja. Yhteistyömalleja yhdistysten kanssa kehitetään. Todettiin, että kylillä tehdään paljon itse, esim. luistelukenttien jäädytys­tä, lumenaurausta ja latujen yl­läpitoa.

– Aluetoimikunnat ja kylien yhdistykset ovat tärkeitä toi­mijoita maaseudun harrastus­mahdollisuuksia kehitettäessä. Esimerkiksi Kääpälä-Tuohi­kotti-Selänpää-alueella tehdään esimerkillisen aktiivista yhteis­työtä, totesi rehtori Pauli Pölö­nen.

Yritystoiminnan kautta asukkaita

Valkealan aluetoimikunnan kuntaillassa keskusteltiin Re­poveden luonnonpuistosta, jos­sa viime vuonna oli yli 233 000 kävijää. Todettiin, että alueelle kaivataan palveluja, yritysmah­dollisuuksia on.

– Kaupunki tuottaa infraa. Jos halutaan lisää yrityksiä, on muistettava, että ratkaisun tekee aina yrittäjä. Heitä tulee tukea, Oy Woikoski Ab:n toimitusjoh­taja Clas Palmberg muistutti. Hän nosti esiin myös mm. Re­poveden ja yritysverkostot.

Kinnon toimitusjohtaja Kim­mo Niemi näkee maaseudussa, esimerkiksi paikallisissa palve­luissa ja elintarvikkeissa, paljon potentiaalia. Niemi kannustaa yrittäjiä myös hyödyntämään Kinnon hankinta-asiamiehen asiantuntemusta. Hän toteaa, että hankintojen paikallisuus on meille tärkeää.

– Vapaa-ajan asuntojen muut­taminen vakinaisiksi asunnoik­si, palvelusetelin käyttöönot­to ikääntyneiden palveluissa ja tonttiasiamiestoiminta toisivat kylille elinvoimaa, totesi Val­kealan yrittäjien puheenjohtaja Esa Vigren.

Taustaa

Kuntaillan järjestäjänä oli Valkealan aluetoimikunta. Illan isäntänä oli Markku Laukka­nen ja paneelikeskustelussa Val­kealan yläkoulun rehtori Pauli Pölönen, Kouvolan kaupungin tilapalvelujen suunnittelupääl­likkö Risto Mikkola, kehitys­johtaja Petteri Portaankorva, Kouvolan kaupungin maaseu­tupalvelujen päällikkö Minna Anttila, maaseutuasiamies Kat­riina Pirhonen, Kouvola Inno­vationin toimitusjohtaja Kimmo Niemi, Valkealan yrittäjien pu­heenjohtaja Esa Vigren ja Oy Woikoski Ab:n hallituksen pu­heenjohtaja Ceo Clas Palmberg.

  • Kouvolan kaupungin tiedote
Jaa artikkeli: