Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kirjaudu sisään tai tilaa lehti lukeaksesi rajattomasti artikkeleita. Saat samalla käyttöösi kätevän näköislehden!

Birgit Koskela ihmisten apuna

Valkealan Fysikaalisen Hoitolaitoksen perustaja Birgit Koskela ollut yrittäjänä 40-vuotta.

Birgit Koskela valmistui fysioterapeutiksi vuonna 1977 joulukuussa. Heti seuraavan vuoden tammikuussa hän aloitti jo työnteon Kemijär­ven aluesairaalassa äitiysloman sijaisena.

Kemijärveltä hän muutti mie­hensä kanssa Kainuuseen, jossa Birgit pääsi töihin terveyskes­kukseen. Birgitin mies Reijo on ammatiltaan hammaslääkäri, ja muutot tapahtuivat hänen töi­densä perässä. Molemmista tun­tui, ettei Kainuukaan tuntunut ihan omalta paikalta.

Reijon veli houkutteli hei­tä Kouvolaan. Valkealassa oli vapautumassa hammaslääkä­rin virka. Tarjous koettiin niin hyväksi, että Koskelat päätti­vät muuttaa Kouvolaan vuonna 1981.

Olin ollut töissä aluesairaa­lassa, terveyskeskuksessa ja Seinäjoen keskussairaalassa. Yrittäjyys alkoi kiinnostaa yhä enemmän ja sitä tuki vahvasti kuntoutuspalveluiden kasvava kysyntä, Birgit kertoo.

Birgit on aina ollut kova te­kemään töitä. Hän on yrittäjä­perheestä, joten yrittäjän elämä oli hänelle tuttua jo vanhempien kautta.

Lopullisen kipinän omaan yri­tykseen antoi Birgitin käly Sirk­ka. He laittoivat yhdessä firman pystyyn Valkealaan, jossa ei vielä fysioterapiaa tarjoavia yk­sityisiä yrityksiä ollut.

Naiset lähtivät etsimään tilo­ja toiminnalleen, mutta se osoit­tautuikin hankalaksi. Vuonna 1981 ainoat vapaat tilat löytyi­vät Valkealan Kirkonkylän kes­kustasta kerrostalon toisesta kerroksesta.

Lääninhallitukselta siihen ei saatu lupia, sillä toiminnan olisi pitänyt olla katutasossa, tai his­sillisessä rakennuksessa. Puolen vuoden jälkeen nai­sia onnisti, ja he saivat uudet tilat Valkealan Kunnanvirastoa vastapäätä olevasta puutalosta. Talo oli vanha ja etenkin talvel­la aika kylmä, mutta sentään jo katutasossa.

Niissä tiloissa toimittiin muu­taman vuoden ajan, kunnes tuli ilmoitus, että talot puretaan uu­sien kivitalojen tieltä. Naisten piti taas lähteä etsimään uusia tiloja yritykselleen. Uusi toimi­tila löytyi onneksi läheltä, Kus­taa III:n tie 7:stä, jossa yritys toimii edelleen.

– Olen ollut todella tyytyväi­nen näihin tiloihin. Tänne on helppo tulla julkisillakin, kun bussit pysähtyvät melkein oven eteen.

Birgit ja Sirkka tekivät töitä yhdessä vuoteen 2001 asti. Sirk­ka halusi pikkuhiljaa jäädä pois työelämästä, ja Birgit lunasti häneltä liiketoiminnan ja tilan. Myöhemmin Birgitillä on ollut apuna fysioterapiaopiskelijoita ja osapäiväisiä työntekijöitä.

Birgit ei ole halunnut palkata työntekijöitä. Ratkaisu löytyi, kun vuokratuolipaikat alkoivat yleistyä. Aluksi toimitiloihin tuli ur­heiluhieroja muutaman vuoden ajaksi, kunnes hän jäi pois. Bir­git oli hoidossa vakituisen kos­metologinsa luona Korialla.

Birgit ihmetteli, miten Mar­jukka jaksaa korona-aikana ajella päivittäin Valkealasta Korialle. Sattumalta Marjuk­ka Toivola oli miettinyt paikan vaihtoa, joten ratkaisu oli help­po.

Marjukka siirsi kauneushoito­lansa toiminnan Birgitin omis­tamiin tiloihin Valkealaan noin puolitoista vuotta sitten. Yhteis­työ on sujunut hienosti.

Jalkahoitajaksi

Birgit haaveili jalkahoitajan pätevyydestä jo pari vuosikym­mentä sitten, mutta koulutus oli­si kestänyt kolme ja puoli vuot­ta. Niin pitkä kouluttautuminen työnohessa ei tuntunut hyvältä idealta.

Birgitin lapset olivat huo­manneet jalkahoitajan ammat­titutkinnon ja kehottivat äitiään lähtemään siihen. Näin kävi ja Birgit suoritti vuodessa jalka­hoitajan tutkinnon.

– Olen hyvin tyytyväinen, että suoritin tuon tutkinnon. Jalka­hoitojen tarve on selvästi nou­sussa ja ihmiset ovat alkaneet kiinnittämään enemmän huomi­ota myös jalkojen hoitoon. Mo­nissa sairauksissa, kuten diabe­teksessa, jalkojen hyvinvoinnin merkitys korostuu.

Birgitillä on ajatuksena vä­hentää fysioterapian töitä ja teh­dä jatkossa enemmän jalkahoi­toja. Nyt korona-aikana uusia asiakkaita on löytynyt mökki­läisten keskuudesta, jota ovat olleet paikkakunnalla etätöissä. Hän tekee myös kotikäyntejä Kirkonkylän alueella.

Birgit kokee työssään palkit­sevaksi, kun saa autettua asia­kasta. Etenkin ortopedisissä on­gelmissa hän näkee melko pian hoitotuloksen. Asiakkaan tyyty­väisyys on Birgitille ensiarvoi­sen tärkeää.

– Jos näen muutaman ker­ran jälkeen, ettei homma etene, niin ohjaan asiakkaan eteenpäin. Haluan, että asiakas saa parasta apua omaan tilanteeseensa. Kyl­lä monesti asiakkaat hauskoilla jutuillaan pelastavat myös mi­nun päiväni.

Työssään Birgit kohtaa mo­nenlaisia tilanteita ja ihmisiä. Joistain perheistä asiakkaita on jo kolmessa sukupolvessa.

– Ihmisillä on erilaisia fyysi­siä ongelmia, mutta toki tässä työssä sivutaan usein myös asi­akkaan henkilökohtaisia asioita, onhan ihminen psykofyysinen kokonaisuus. Kun jotkut käy­vät pitkiä hoitosarjoja, niin sii­nä ehtii tutustua aika hyvin. Ih­mistuntemus on kehittynyt tällä alalla.

Liikuntaa ja vaikuttamista

Jaksamista työhön Birgitille tuo liikunta. Hän juoksi 90-lu­vulla maratoneja ja juoksemi­nen on hänelle edelleen rakas harrastus. Talvella hän lähtee mielellään hiihtoladuille. Kos­keloiden kaksi lasta ja heidän lapsensa asuvat toisilla paik­kakunnilla, joten Birgitillä jää aikaa omille harrastuksilleen. Lasten kanssa pidetään kuiten­kin tiiviisti yhteyttä.

– Kesällä golfaan todella pal­jon. Se on miehelleni ja minul­le yhteinen harrastus. Kyllä me melkein joka viikonloppu ollaan golfkentällä. Ei ole viikkoa, ett­en kävisi jotain tekemässä. Minä en koe mieluiseksi mennä jumppaan tai kuntosalille. Lii­kunta on minulle omaa aikaa, aikaa rauhoittumiselle.

Birgit on aina ollut kiinnos­tunut yhteiskunnallisesta vai­kuttamisesta. Kun he muuttivat Kouvolasta Valkealaan vuonna 1988, pyydettiin Birgitin mies­tä Reijoa mukaan politiikkaan. Hän ei innostunut, mutta Birgit lähti mielellään mukaan.

– Minua ei tarvinnut kahta kertaa pyytää. Sieltä asti olen ollut politiikassa. Olin Valkea­lan kunnassa monta kautta uu­teen Kouvolaan asti. Kouvolan kaupungin valtuustossa toimin 10 vuotta ja hallituksessa 4 vuotta. Valkealassa olin myös seurakunnan luottamustehtävis­sä.

Jossain vaiheessa Birgit huo­masi, että kokoukset alkoivat sattua samoille illoille, eikä hän pystynyt keskittymään ha­luamallaan tavalla kaikkiin tehtäviinsä, joten hän päätyi jättämään seurakunnan luotta­mustehtävät. Hän on nykyään­kin KymSoten ja Kinnon halli­tuksissa. Birgit allekirjoitti pari viikkoa sitten aluevaaliehdokas sitounuksen.

Oikealla alalla

Birgit on alkanut miettimään, mitä tekisi yritystoiminnal­leen. Yksi vaihtoehto olisi ottaa vuokralle fysioterapeutti.

Toinen vaihtoehto on myydä liiketoiminta. Kokonaan hän ei halua yritystään lopettaa. Birgi­tistä on tärkeää, että Valkealassa säilyy yksityinen fysioterapia.

Birgitillä on ilo ja suru on lä­hellä toisiaan. Hän helähtää hel­posti nauruun, ja kokee helposti empatiaa asiakkaiden kohtaloita ja tarinoita kuunnellessaan.

– En ole koskaan harkin­nut alanvaihtoa. Olen tykännyt työstäni. Kyllä tämä on minun alani. Kiitokset kuuluvat toki kaikille asiakkailleni, että tämä yrittäjyys on ollut mahdollista ja jatkunut näin kauan.

• Laura Parkko

Jaa artikkeli: