Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kirjaudu sisään tai tilaa lehti lukeaksesi rajattomasti artikkeleita. Saat samalla käyttöösi kätevän näköislehden!

Elinvoimaa rakentamaan

Kouvolassa on saanut alkunsa yhtiö, jonka odotetaan tuovan paljon kaivattua yhteistyötä ja elinvoimaa alueelle. Tarkoituksena on luoda talo, jossa eri toimijat pääsevät kohtaamaan.

 Kouvola Innovationin projektipäällikkö Jenni Liikkanen kertoi Yri­tyspalvelutalon julkistamistilai­suudessa, että talon päämäärä­nä on parantaa yritysilmapiiriä, yritystoiminnan edellytyksiä ja lisätä elinvoimaa koko alueelle. Talossa työ ja tekijät kohtaavat.

Fyysisesti uusi yritys tulee sijoittumaan todennäköisesti Kouvolan keskustaan Kauppa­keskus Manskin tiloihin. Alku­lähde Yrityspalvelutalon idealle oli Kouvolan Yrittäjät.

Kouvolan Yrityspalveluta­lo Oy:n perustamis- ja osakas­sopimukset on tehty ja yhtiö käynnistää toimintansa syksyllä 2022.

Alueen yrittäjät ja yhdistykset sijoittavat hankkeeseen tarvitta­vasta pääomasta puolet. Yrityspalvelutalo on aidosti yhteinen elinvoiman ja vetovoi­maisuuden kehittämisalusta.

Omistajina sekä julkisia, että yksityisiä toimijoita

Yrityspalvelutalon taustalla on Kouvola Innovation, joka omistaa yhtiöstä 50 %. Tämän lisäksi omistajina on sekä julkisia että yksityisiä toi­mijoita. Kymen Yrittäjät ry, Kymenlaakson kauppakama­ri ja joukko yksityisiä yrittäjiä omistavat yhdessä toisen puo­len yhtiön osakekannasta. Yh­tiökokous valitsee 7-jäsenisen hallituksen.

Omistajayhdistyksiä ovat Kymen Yrittäjät, Kymenlaak­son Kauppakamari ja Kouvo­lan Liikemiesyhdistys. Yrityksiä mukaan lähti vii­si: Lumon Invest Oy, Suomen Ässä-Asunnot Oy, Elementit-E Oy, Kauriskiinteistöt Oy ja Raimo Kukkonen yksityisenä sijoittajana.

Raino Kukkonen, Veli Hyyryläinen ja Juhani Pousi Yrityspalvelutalon tiedotustilaisuudessa.

Hankkeen kokonaiskustan­nusarvio on useita miljoonia euroja. Kustannukset katetaan hankkeeseen sijoitettavan pää­oman ohella Yrityspalveluta­lolle hankittavan kiinteistön vuokratuotoilla sekä eri osa­puolille tarjottavien palvelujen tuotoilla.

Idea ollut kehitteillä jo parin vuoden ajan

Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka kertoi, että idea on tuotu kaupungin ja yrittäji­en yhteiseen työryhmään reilu pari vuotta sitten.

– Kaupunki suhtautui heti varsin positiivisesta ideaan ja kokonaisuutta lähdettiin yh­teistyössä rakentamaan.

Kaupungin strategiassa on vahvasti mukana yrittäjyys ja toivon, että tämä painopiste­alue tulee myös uudessa strate­giassa pysymään.

Toikka kertoo, että yrittäjyy­den ja elinvoimaisuuden vah­vistamisen eteen on tehty jo paljon töitä.

– Tämä ei ole pelkkä koru­lause, vaan Kouvolassa on teh­ty paljon erilaisia toimenpiteitä viimeisen neljän vuoden aika­na, jolloin kaupungin ja yrittä­jien välinen yhteistyö on sekä syventynyt, että kehittynyt. Yritystalo on yksi konkreet­tinen tekijä, jolla tätä saadaan taas vietyä eteenpäin.

Kouvolan Yrittäjien puheen­johtaja Jari Liikkanen kertoi idean syntyhistoriasta.

– Vuonna 2020 olimme Kou­volan Yrittäjissä murroksen edessä. Kokoonnuimme miet­timään, mikä tulee olemaan tulevaisuuden strategiamme. Tunnistettiin elinvoimahaas­teet yrittäjien näkökulmasta ja mietittiin vahvasti mikä tulisi olemaan ehdotuksemme.

 Yrittäjät päätyivät Yrityspal­velutalo-ehdotukseen, jolloin Yrittäjien Ville Helander esitte­li idean maaliskuussa 2020 kau­pungin ja yrittäjien eturyhmälle.

Sitten alkoi korona, joka osal­taan hidasti asian eteenpäin vie­mistä. Asiaa pidettiin kuitenkin muistissa, kunnes loppuvuodes­ta 2020 Kouvola Innovation Oy sai toimitusjohtajakseen Kim­mo Niemen ja asiat alkoivat konkretisoitua.

– On ollut ilo olla mukana viemässä tätä hanketta eteen­päin. Hankkeessa kartoitettiin toimijoiden kiinnostus sijoit­tua tällaiseen yhteiseen taloon, ja oli mahtava huomata, kuin­ka matkan varrella kiinnostus muuttui innostukseksi. Erityi­sen suuren energian tuo yrittäji­en mukaantulo tähän paketin ra­hoitukseen. Äärimmäisen tärkeä asia. Kehittämisyhtiönä on ollut hieno viedä tätä hanketta eteen­päin, Kimmo Niemi toteaa.

Saman katon alle

Yrittäjille kerätään kattavat palvelut ja verkostoitumismah­dollisuudet saman katon alle.

Kymen Yrittäjien aluejohtaja Kari Jääskeläinen kertoo, että yrittäjät ovat pitkään toivoneet tällaista palvelu- ja kehitysalus­taa.

Yrityspalvelutalosta voi saada apua yrityksen perustamiseen, kasvuun tai kansainvälistymi­seen, kaikki ”samalta luukulta”. Hän kertoo, että projekti on nyt hyvällä alulla.

– Uskallan väittää, kun koko­naisuus lyödään yhteen, on se enemmän kuin osiensa summa. Pitää huomioida maakunnan koko, mutta tavoite kannattaa laittaa korkealle. Oppilaitokset ja korkeakoulut tuovat muka­naan oman osaamisensa. Eri­tyiskiitokset kaupungille, joka taustalla puskenut asiaa eteen­päin, Jääskeläinen sanoo.

Elementit-E Oy:n johtaja Veli Hyyryläinen kokee, että Yri­tyspalvelutalo on tulevaisuuden ajattelua.

– Ainutlaatuista ja innostavaa on se, että yhteistyössä julkisten toimijoiden kanssa tässä hank­keessa on mukana asiasta in­nostuneita, kokeneita yrittäjiä, jotka sijoittavat tähän hankkee­seen omaa rahaa, rakennusneu­vos Veli Hyyryläinen, Elemen­tit-E Oy sanoo.

Korkeakoulut ja toisen asteen oppilaitokset tuovat omaa osaa­mistaan. Yrityspalvelutalosta tulee oppilaitoksille myös tilo­ja, ja tätä kautta konkretisoituu yrittäjien ja tekijöiden kohtaa­minen.

Mukaan ovat tässä vaiheessa lähdössä LUT-yliopiston Kou­volan yksikkö, ammattikorkea­koulu XAMK, Eduko ja KRAO. Asiantuntijapalvelujen lisäk­si yrityksille tarjotaan mahdol­lisuus vuokrata yhteisöllisiä työtiloja, kokous- ja neuvotte­lutiloja sekä mahdollisuuksia erilaisten omien tilaisuuksien järjestämiseen.

– Elinkeinoelämän palvelui­den koko kirjon tuominen sa­man katon alle yhdessä vah­vojen oppilaitosten kanssa on ainutlaatuinen yhteistyön voi­mannäyte. Yritysten palvelui­den yhden luukun lisäksi syn­nytämme uuden alustan entistä tiiviimmälle yritys-oppilaitos­yhteistyölle, sanoo Kouvola In­novation Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Niemi.

Yrittäjien ja koulujen yhteis­työn lisäksi Yrityspalvelutalo tarjoaa alustan myös elinkeino­tapahtumille.

– Siinä saamme lentävän läh­dön, kun 23.9.2022 edustamani säätiö järjestää Business Kou­vola 2022 tapahtuman. Se on tarkoitus järjestää tulevaisuu­dessa vuosittain. Itselläni tämä kiinnostus Yrityspalvelutaloa kohtaan muuttui innostukseksi juuri tapahtumien kautta, Raino Kukkonen kertoo.

Yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi Jari Jaakkola

Jenni Liikkanen kertoi, että yhtiön johtoon haluttiin vahvaa osaamista ja verkostoja myös Kymenlaakson ulkopuolelta.

– Emme ole rakentamassa vain seiniä. Vaan tiloja, jossa tapahtuu, syntyy verkostoitu­mista, uusia ajatuksia, kohtaa­misia, tapahtumia. Miten tämä tehdään, vaatii suurta osaamis­ta, Liikkanen kertoo.

Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka ja Yrityspalvelutalo Oy:n hallituksen
puheenjohtaja Jari Jaakkola keskustelivat ennen tiedotustilaisuuden alkua.

Puheenjohtajaksi valittiin MBA, B.A. Jari Jaakkola, jol­la on pitkä ura sekä markkinoin­nin ja viestinnän parissa, että ra­hoituksen hankkimisessa sekä suuryrityksille, että ohjelmisto­alan kasvuyrityksissä ja koke­musta myös pörssiyhtiön johta­misesta.

Hänen vahvaa osaamistaan ja verkostojaan käytetään muun muassa startup -yrityskulttuurin juurruttamiseksi Kouvolaan. Jaakkola on kotoisin Kou­volasta. Yrityselämään hän tu­tustui jo lapsena, kun hänen vanhempansa pitivät elintarvi­keliikettä Kouvolan keskustas­sa. Hän on toiminut itsekin yrit­täjänä.

Hän toteaa, että toimijoiden kokoaminen saman katon alle nopeuttaa toimintaa, mahdollis­taa verkostoitumista ja toisilta oppimista.

– Uskon oman yrityskoke­mukseni perusteella, että juu­ri tällaista yhteistyötä tarvitaan tutkimus- ja kehitystyön kau­pallistamiseen ja yritysten elin­voimaisuuden lisäämiseen. Olen edellisessä roolissani pörssiyh­tiö QPR Softwaren toimitus­johtajana sekä nykyisissä star­tup -yritysten neuvonantajan ja liikkeenjohdon konsultin roo­leissani tutustunut pääkaupun­kiseudulla toimitilaratkaisujen tarjontaan ja kehitykseen, Jari Jaakkola kertoo.

Tämä valtakunnallisestikin harvinainen julkisten ja yksi­tyisten toimijoiden yhteishan­ke tuottaa onnistuessaan lisää yhteistyötä, verkostoja, kehit­tämistä, oppilaitosyhteistyötä ja parantaa yrittäjyyden edelly­tyksiä.

Emme ole rakentamassa vain seiniä. Vaan tiloja, jossa tapahtuu, syntyy verkostoitumista, uusia ajatuksia, kohtaamisia, tapahtumia.

  • Laura Parkko
Jaa artikkeli: