Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kirjaudu sisään tai tilaa lehti lukeaksesi rajattomasti artikkeleita. Saat samalla käyttöösi kätevän näköislehden!

Hyvää naistenpäivää

Yhdistyneiden Kansakuntien julistamaa kansainvälistä naistenpäivää juhlittiin ensimmäisen kerran maaliskuun 8. päivänä vuonna 1975. Juuret päivän vietolla ovat kuitenkin jo yli sadan vuoden takana.

Kuva: Pixabay

Erään tarinan mukaan päi­vän viettoon kytkeytyisi jo 1857 New Yorkissa ta­pahtunut naisten tekstiilitehtaas­sa toteuttama lakko. Kansainvä­lisyyttä päivä sai vuonna 1910, kun Kööpenhaminassa kokoon­tui sosialistinen internationaali ja päätti naistenpäivän vietosta.

Kokouksessa yli sata naista 17 maasta hyväksyi yksimieli­sesti kansainvälisen naistenpäi­vän. Kokouksessa läsnä olleista viidestä suomalaisnaisesta tun­netuin lienee Miina Sillanpää.

Kansainvälistä naistenpäivää vietettiin ensimmäisen kerran 19. maaliskuuta 1911. Silloin Saksassa, Sveitsissä, Itävallassa ja Tanskassa järjestettyihin ko­koontumisiin osallistui yli mil­joona naista ja miestä.

Vaatimuksina oli ääni- ja työ­oikeus naisille. He halusivat naisille myös oikeutta ammat­tikoulutukseen ja työsyrjinnän lopettamista.

Sukupuolten välisen tasa-ar­von periaate vah­vistettiin YK:n pe­ruskirjassa vuonna 1945. Vuonna 1979 hyväksyt­tiin kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista kos­keva yleissopimus YK:ssa. Vuonna 1986 Suomi ratifi­oi sopimuksen.

Perinteen mu­kaan miehet kun­nioittavat äitejään, vaimojaan, tyt­töystäviään, työto­vereitaan ja muita läheisiä naisia kukilla, tai muilla pienillä lahjoilla naistenpäivänä. Paikoitellen maailmalla päivän asema on yhtä vankka, kuin äi­tienpäivän.

Naiset Suomessa

Vuoden 2018 tietojen mu­kaisesta Suomen väestöstä lä­hes 2,8 miljoonaa (50,6 %) oli naisia. Suomalainen, 30 vuotta täyttänyt keskivertonainen pai­naa 73 kiloa ja on 163 senttiä pitkä.

Niin ikään 2018 tietojen mu­kaan naiset solmivat avioliiton ensimmäisen kerran keskimää­rin 31,7 vuoden iässä. Lähes 1,6 miljoonalla naisella Suomessa on biologisia lapsia, tai ottolap­sia. Vuonna 2018 syntyneiden 22 900 tytön elinajanodote on 84,3 vuotta.

15-vuotiaiden suomalaistyttöjen lukutaito ja luon­nontieteiden osaa­minen ovat maail­man huippua Pisa 2018 -tutkimuksen mukaan. OECD-maiden välisessä tarkastelussa he si­joittuivat molem­missa kärkeen.

Vuonna 2018 74,5 prosentilla yli 15-vuotiaista naisista oli suori­tettuna jokin peruskoulun jäl­keinen tutkinto. Peräti 87,1 prosenttia terveys- ja hyvin­vointialalla tutkinnon suoritta-neista oli naisia.

Koulutusaloilla selkeä nais-enemmistö oli esimerkiksi kas­vatusaloilla eli 78,2 %. Erityi­sen vähän naisia työskentelee rakentamisen toimialalla, jossa heitä on vajaa kymmenes.

Maailmalla

Monessa maassa on erilaisia keskustelutilaisuuksia ja muuta ohjelmaa. Chilessä etenkin pää­kaupunki Santiagossa on järjes­tetty marsseja. Ohjelmaan kuu­luu esimerkiksi rummutusta ja lauluja.

Italiassa maaliskuun 8. päivä­nä naisille annetaan perinteises­ti pienistä keltaisista mimosan kukista koottuja kimppuja. Mi­mosa edustaa naisten vahvuutta. Moni nainen antaa toisilleen mi­mosan oksia merkkinä naisten välisestä solidaarisuudesta.

Naistenpäivän tienoilla näkee paljon pastaa ja kakkuja, joista on tehty iloisen keltaisia nais­tenpäivän tunnuskukkaa mu­kaillen.

Kiinassa maaliskuun 8. päivä­nä työnantajia kannustetaan an­tamaan naistyöntekijöille puoli päivää vapaaksi.

  • Janne Kousa
Jaa artikkeli: