Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kirjaudu sisään tai tilaa lehti lukeaksesi rajattomasti artikkeleita. Saat samalla käyttöösi kätevän näköislehden!

Ikiaikainen taiteen voima

Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalolla odotetaan innokkaana kesävieraita.

 Repoveden kansallispuis­ton läheisyydessä Kou­volassa sijaitseva tapah­tumatalo on koonnut kesälle mielenkiintoisia taitelijoita ja näyttelyitä.

Viime kesän kokemusten pe­rusteella ja uusien ohjeistusten myötä sekä Salmela, että Vuo­hijärven luonto- ja kulttuuritalo pystyvät järjestämään täysipai­noiset näyttelyt.

Tapahtumat toteutetaan ylei­sömäärärajoituksin. Laajat näyt­telytilat ja ulkoalueet tarjoavat mahdollisuuden tutustua turval­lisesti näyttelyihin.

Vuohijärven luonto- ja kult­tuuritalon rakennuskin on kiin­nostava kulttuurikohde. Vuonna 1966 valmistuneen, aikaisem­min kirkkona toimineen raken­nuksen on suunnitellut arkkiteh­ti Väinö Vuorinen.

Taide ei rajoitu pelkästään si­sätiloihin. Rakkauspuisto, Peu­kaloisen puutarha, tarjoaa elä­myksiä ulkoilmassa.

Rakkauslukkoja. Kuvaaja: Jenni Höök

Vuonna 2016 avautuneessa puutarhassa yhdistyvät kuvan­veisto, roomalaiset kivetykset ja kukkaistutukset.

Puutarhan kasvillisuus koos­tuu erilaisista ruusuista, peren­noista, puutarhakasveista, sekä 5000 kukkasipulista. Puutarhas­sa on esillä vuosittain vaihtuvia veistoksia.

Taiteen tehtävä

Sekä Salmelassa, että Vuohi­järvellä positiivisena ongelmana on näyttelypaikasta kiinnostu­neiden taiteilijoiden määrä. Tu­lijoita on enemmän, kuin pysty­tään ottamaan.

– Onneksi vuosia tulee aina uusiavuosia. Ne, jotka ovat Sal­melassa olleet aiemmin, halu­avat usein tulla myös uudes­taan, toiminnanjohtaja Tuomas Hoikkala toteaa.

Hoikkala kertoo, että näytte­lyissä tavoitteena on korkea tai­teellinen taso. Ennen kaikkea he haluavat tuoda nuoria taitelijoita esiin, etenkin Salmelassa.

– Taiteen tehtävä on avata omaa maailmaa ja avartaa elä­mänkatsomusta, elämäntarkoi­tusta ja -merkitystä, Hoikkala miettii.

Vuohijärvellä vain mielikuvitus rajana

Vuohijärven luonto- ja kult­tuuritalon aiemmissa näyttelyis­sä on ollut selkeä luontoyhteys. Tänä vuonna teemana on myös elämäyhteys.

– Luonto ja ihminen ovat tai­teen suuria innoittajia. Ne ovat ikiaikainen taiteen voima. Kyl­lähän luonto, kauneus ja ihmi­nen ovat kaiken lähtökohtana, Hoikkala sanoo.

Hoikkala näkee taiteen koke­misessa olevan useita eri lähtö­kohtia. Yhtenä on taiteen tekni­nen osuus.

– Yksi lähestymiskulma on se, miten taitelija pystyy toteut­tamaan ja välittämään näke­myksensä katsojalle. Taiteessa on merkittävää myös sen sisältö ja vaikuttavuus. Siitä eteenpäin mennään intuition pohjalta, mil­laisen vaikutuksen se katsojaan tekee.

Tietysti taideteoksissa puhut­telee teosten kauneus.

– Kauneus, jonka näet, on si­nussa, Hoikkala toteaa kauniisti.

 Vuohijärvellä odotetaan in­nolla kulttuurikesää

Vuohijärven näyttelyn taitei­lijat ovat Miina Äkkijyrkkä, Ilkka Juhani Takalo-Eskola ja Leonardo da Vilhu. Näyttelyn teemana 1000-vuotinen valta­kunta.

Kuvanveistäjä Miina Äkki­jyrkkä tunnetaan parhaiten leh­mäaiheisista peltiveistoksistaan. Äkkijyrkkä ilmaisee lahjakkuut­taan monilla eri materiaaleilla ja tekniikoilla.

Aiheena ovat useimmiten hä­nelle rakkaat naudat ja hevoset. Äkkijyrkkä tunnetaan alkupe­räiskarjarotujen suojelijana.

Ilkka Juhani Takalo-Eskolan teokset ennakoivat usein ajassa liikkuvia taiteen ilmiöitä. Hän teki käsitteellisiä teoksia jo en­nen kuin ilmiötä Suomessa tun­nettiin.

Monet hänen teoksistaan ovat omakuvia tai muuten omaelä­mänkerrallisia. Maalauksissa on myyttisyyttä ja rituaalinomai­suutta.

Leonardo da Vilhu, eli Risto Vilhunen on valmistunut Suo­men Taideakatemian koulusta. Hän on suomalainen taidemaa­lari ja taiteen kerääjä.

Vilhu tunnettiin 1960-luvul­la pop-taiteen tekijänä, mut­ta sittemmin hän innostui maisemamaalauksesta sekä re­nessanssiajan estetiikasta ja aja­tusmaailmasta ja otti taiteilijani­mekseen Leonardo da Vilhu.

1000-vuotinen valtakun­ta mielletään onnen, rauhan ja rakkauden kodiksi. Tulkinnasta riippuen se voi olla tässä, mei­dän ympärillämme, juuri nyt ja tänään tai vaihtoehtoisesti haa­veemme tai tavoitteemme.

Vuohijärven kesän 2021 näyttelyyn entiseen kirkkosa­liin saapuva kävijä voi hiljen­tyä pohtimaan kolmen eri tai­teilijan näkemystä ja tulkintaa 1000-vuotisesta valtakunnasta ja havainnoida millaisia ajatuk­sia nämä näkemykset herättävät.

Taidekeskus Salmela

Kuvataiteen legendoista Sal­mela esittelee rakastetun Reidar Särestöniemen (1925-1981) te­oskokoelman Kokoelma muo­dostuu Kirsi ja Keio Eerikäi­sen Taidesäätiön sekä useiden yksityiskokoelmien teoksista. Uudet teoskokoelmat näytte­lyyn tuovat Marika Mäkelä, Rafael Wardi ja Mi Kuoppa.

Näyttelyssä nähdään teoksia myös Nina Ternolta (1935- 2003) ja Harri Leppäseltä (1952-2017).

Kesän nuori taiteilija on ku­vataidekilpailussa 2020 yleisön suosikiksi äänestetty Suvi Ma­lek.

Teoskokoelmansa esittelevät kuvataidekilpailun 2020 voit­taja Anna-Liisa Kankaanmä­ki sekä Kia Taegen, Elisa Ma­rin, Markus Still, Kaisamaisa Erämies, Anni Jokitalo, Tilla Kekki, Inari Krohn, Johan­na Lumme, Vilmalotta Olivia Schafhauser ja Kaisa-Tuulia Tuomi.

Kesä Salmelassa on täynnä musiikkia

Konsertteja kuullaan muun muassa Vesa-Matti Loirilta, Katariina Kaitueelta ja Samu­li Edelmannilta. Heidän säestä­jänään toimii Matti Paatelma.

Heinäkuussa esiintyy Pepe Willberg mukanaan 8 hengen orkesteri. Lisäksi konsertteja tulevat pitämään Mamba ja J. Karjalainen.

Elokuussa järjestetään Matti Salmisen mestarikurssin kon­sertti 15.8. Mestarikurssin op­pilaat esiintyvät kurssin päätös­konsertissa, joka on Salmelan kulttuurikesän huipennus.

  • Teksti: Laura Parkko
  • Kuvat: Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalo
Jaa artikkeli: