Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kirjaudu sisään tai tilaa lehti lukeaksesi rajattomasti artikkeleita. Saat samalla käyttöösi kätevän näköislehden!

Kaupungilta

Ulkoistus ei auta taloutta

Kouvolan kaupunki tuottaa monia palveluitaan kalliimmalla kuin verrokkikunnat keskimäärin. Samaan aikaan kaupungin väkiluku laskee ja väestö ikääntyy.

Kaupungin talous on jo nyt tiukalla: Kouvola teki viime vuonna -26 miljoonan euron tuloksen, ja tämän vuoden tuloksen odotetaan olevan -34 miljoonaa euroa. Alijäämäennustetta kasvattaa 11. syyskuuta tietoon tullut 3 miljoonan euron verotulojen vähenemä. Jo elokuussa ilmeni 7 miljoonan euron vähenemä.

Tilanne ei helpotu lähivuosina, sillä verotuloissa on odotettavissa selkeä lasku vuosina 2020–2026.

Konsultti, hallintotieteiden tohtori Eero Laesterän viesti oli selkeä kaupunginvaltuuston ja lautakuntien yhteisessä seminaarissa keskiviikkona 11. syyskuuta.

– Alijäämäkierre saadaan katkaistua yhteensä 15 miljoonan euron sopeutuksilla vuosina 2019–2021, konsultti lupaa, mutta varoittaa heti perään:

– Näillä toimenpiteillä ei kuitenkaan saada katettua kaupungin taseeseen vuosina 2018-–2019 kertyvää alijäämää. Kaupungin talouden tasapainottaminen vaatii merkittäviä muutoksia palveluverkkoihin.

Eero Laesterä oli mukana myös palveluverkkouudistusten valmistelussa.

Väki vähenee ja vanhenee

Kouvolan kaupungin väkiluku on supistunut vuosina 2008–2018 viidellä tuhannella eli keskikokoisen suomalaisen kunnan asukasmäärän verran, ja väestömäärän lasku jatkuu lähivuosina.

Tätä selittää eniten nettomuutto. Kouvolasta on siis enemmän lähtijöitä kuin kaupunkiin on tulijoita. Lisäksi luonnollinen väestönlisäys on Kouvolassa maan pienintä.

Kaupunki myös ikääntyy: lasten, nuorten ja työikäisten suhteellinen osuus Kouvolan väestöstä laskee ja yli 64-vuotiaiden osuus kasvaa.

Syömävelkaa

Kuntataloudessa tärkeä mittari, toimintakate, muodostuu toiminnan yhden vuoden tulojen ja menojen erotuksesta. Tämä tunnusluku on kunnilla aina negatiivinen. Kyse on siis siitä, miten paljon pakkasen puolelle mennään.

– Kouvola oli syömävelkainen ensimmäisen kerran vuonna 2018, eli säännöllinen tulorahoitus ei riittänyt kattamaan kaupunkilaisille tuotettuja palveluja, Laesterä sanoo.

Kouvolan kaupungin taseessa on toistaiseksi 10 miljoonan euron ylijäämä. Ilman satunnaisia tuottoja tase olisi 110 miljoonaa euroa alijäämäinen vuoden 2019 loppuun mennessä. Talous ei voi perustua satunnaisiin tuottoihin.

Kaupunki on sopeuttanut talouttaan 2010-luvulla etupäässä leikkaamalla henkilöstökuluja. Toimenpiteistä ei ole ollut hyötyä pitkällä tähtäimellä, sillä samaan aikaan ostopalvelukustannukset ovat kasvaneet.

Tiukka raami

11. syyskuuta järjestetyssä, palveluverkkoihin ja ensi vuoden talouteen liittyvässä seminaarissa kuultiin Eero Laesterän esityksen lisäksi liikuntapaikkaverkkoa, kasvatuksen ja opetuksen toimialaa sekä asumisen ja ympäristön toimialaa koskevista palveluverkkoselvityksistä.

Talousjohtaja Hellevi Kunnas kertoi vuoden 2020 talousarvion valmistelun lähtökohdista.

Talousarviokehykseen sisältyvät merkittävimmät kustannuksien lisäykset ovat sote-palveluiden kasvu 2,5 miljoonaa euroa, lomarahojen palautus ennalleen 2,0 miljoonaa euroa ja valtakunnalliseen palkkakustannusten kasvuun varautuminen 2,0 miljoonaa euroa.

Talousarviokehys sisältää myös merkittäviä kustannuksia vähentäviä tekijöitä: päättyneiden yt-menettelyiden mukaiset henkilöstösäästöt 4,3 miljoonaa euroa, esitettyjen palveluverkkojen muutokset 1,8 miljoonaa euroa sekä muut suunnitellut henkilöstösäästöt 5,5 miljoonaa euroa.

Kaupunginjohtajan esitys talousarviokehykseksi sisältää edellä mainittujen lisäksi 0,5 prosenttiyksikön korotuksen kunnallisveroon sekä vähintään 5 miljoonan euron säästöt palveluverkkoon syksyn 2019 palveluverkkoselvityksissä esitettyjen säästöjen lisäksi vuodesta 2021 lähtien.

– Kaupungin palveluverkon päivittäminen on välttämätöntä. Henkilöstömitoitus tulee tehdä päivitetyn palveluverkon pohjalle. Kun rakenne ja henkilöstömitoitus ovat taloudellisesti kestävällä pohjalla, pääsemme kehittämään kaupungin palveluita. Eli tämä saneeraus ei tarkoita sitä, että palveluiden laatu sinänsä tulisi huononemaan vaan päinvastoin, kaupunginjohtaja Marita Toikka lupaa.

Kouluhankkeet etenevät

Kouvolan kaupungin peruskoulut ovat ottaneet syyslukukauden 2016 alussa käyttöön uuden esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman, joka osaltaan tuo muutoksia oppimisympäristöihin ja työtapoihin.

Uusi oppimiskäsitys korostaa oppilaan roolia aktiivisena toimijana ja oppimista vuorovaikutuksena. Toimintaympäristöiltä vaaditaan entistä suurempaa joustavuutta ja muunneltavuutta. Koulujen tulee olla mahdollisuuksien mukaan aluetta palvelevia monitoimitiloja, joissa voidaan tuottaa alueelle myös muita palveluja sekä tarjota iltakäyttömahdollisuuksia eri toimijoille.

Hankesuunnitteluvaiheessa opettajat ovat tuoneet esille näkemyksiään ja toiveitaan tulevaisuuden koulurakennuksesta. Hyvä akustiikka, tilojen koon muunneltavuus ja tilojen riittävä väljyys olivat keskeisimmät esille nousseet tavoitteet.

Valkealan monitoimitalo

Yksi kokonaisuuden hahmottamista odottamaan jääneistä rakennuksista on Valkealan monitoimitalo.

Tavoitteena on ollut sijoittaa yhtenäiskoulu ja päiväkoti samaan rakennukseen sekä avata tiloja myös muille käyttäjille.

Monitoimitalon tiloja tulevat käyttämään nuorisotyö, kirjasto, kansalaisopiston aikuisryhmät ja lasten sekä nuorten käsityökoulu, kuvataidekoulu, musiikkiopisto sekä perhekeskus.

Lisäksi monitoimitalo tarjoaa monipuoliset kokoontumis- ja harrastustilat Valkealan alueen yhdistyksille ja urheiluseuroille

Rakennus on suunniteltu 2,5-kerroksiseksi. Kokonaisneliötarpeeksi on laskettu 12 374. Koulun tavoitehintalaskelmaan (elokuu 2019) perustuva kustannusarvio on 27,7 Me (alv. 0 %). Rakennuksen toteutussuunnittelu on tarkoitus käynnistää syksyllä 2019 ja rakennuksen arvioitu valmistumisaika on kesällä 2022.

Muut koulut

Sarkolan koululle on tulossa tilat 350 oppilaalle ja noin 40 työntekijälle. Kerroksia tulee kolme, neliöitä 5 053 ja hinnaksi 11,5 Me. Rakennustöiden on määrä alkaa vuoden 2020 aikana ja valmistua vuonna 2022.

Ensimmäisenä liikkeelle aiotaan laittaa Anjalan koulu, joka on liikuntasalia ja väestönsuojaa lukuunottamatta siirrettäväksi suunniteltu. Siihen on varattu tilaa 130 koululaiselle. Lisäksi on tulossa tilat 40-paikkaiselle päiväkodille. Kokonaisala on 2 444 neliömetriä ja hinta-arvio 6,5 Me. Rakennustöiden on määrä alkaa loppuvuoden 2019 aikana ja rakennuksen valmistua elokuussa 2020.

Verlaan uusi kaava

Verlan osayleiskaavan tavoitteena on huomioida ja turvata alueen rakennetun ja luonnonympäristön ominaispiirteet sekä erityisarvot. Samalla halutaan myös mahdollistaa Verlan tehdasmuseon ja siihen liittyvien matkailutoimintojen kehittäminen sekä Verlan kyläalueen elinvoimaisuuden tukeminen.

Uusi kaava keventää rakentamisen lupakäytäntöjä kyläalueella ja siihen liittyvillä ranta-alueilla.

Luonnos kaavasta oli nähtävillä 2017. Tällöin palautetta saatiin yksityisiltä maanomistajilta ja viranomaisilta. Merkittävimpänä kaavoitukseen vaikuttavana asiana viranomaislausunnoissa nousi esille tarve täydentää alueen rakennusinventointia. Näin tehtiin vuosien 2017 ja 2018 aikana. Lisätiedon sekä neuvottelujen seurauksena kaavamääräyksiä ja -merkintöjä on nyt täydennetty ja hiottu suojelutavoitteiden edellyttämälle tasolle.

Yksityisiltä saatu palaute kohdistui suurelta osin omaan rakennuspaikkaan tai siihen rajautuviin alueisiin. Jos kaavaehdotus hyväksytään, tarkoittaa se juridisesti sitä, että alueen osayleiskaava toimii maailmanperintökohdetta lukuun ottamatta suoraan rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Osayleiskaava koskee UNESCO:n Verlan maailmanperintökohdetta, sen lähiympäristöä sekä Verlan kyläaluetta.

Kotihoidon tuen kuntalisä lakkaa

Kotihoidon tuen kuntalisän eli Kouvola-lisän maksaminen alle 2-vuotiaista lapsista loppuu Kouvolassa 1.11.2019 alkaen osana kaupungin talouden tasapainottamista. Lakisääteinen kotihoidon tuki alle kolmivuotiaille jatkuu.

Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen sekä kasvun ja oppimisen tuen palvelujen lisäsäästötavoitteeksi oli määrätty loppuvuodelle 678 000 euroa. Suurin säästöosuus kohdistettiin henkilöstövähennyksiin sekä ostopalvelujen vähentämiseen.

Kotihoidon tuen kuntalisän lakkauttaminen tuo vuositasolla 600 000 euroa vähennystä talousarvioon ja käyttösuunnitelmaan.

Vt 15 parantaminen Kotka – Kouvola

Kaakkois-Suomen ELY-keskus laatii tiesuunnitelmaa valtatielle 15 välillä Rantahaka–Kouvola. Turvatonta ja ruuhkaista yhteysväliä parannetaan ohituskaistatieksi tarvittavine tie- ja liittymäjärjestelyineen. Lisäksi tehdään mm. laaja meluntorjunta. Tiesuunnitelma valmistuu syyskuussa 2019.

Tiesuunnitelmassa on esitetty tien parantaminen keskikaiteelliseksi ohituskaistatieksi kaikkine tiejärjestelyineen ja niitä varten tarvittavat maa-alueet sekä tilusjärjestelyt.

Ensi vaiheessa valtatie parannetaan 33 kilometrin matkalla Leikarista Kiehuvaan. Ohituskaistat sijoittuvat vuorotellen molempiin suuntiin ja viidessä paikassa kohdakkain. Kouvolan suuntaan tehdään seitsemän ohituskaistaa (19,2 km) ja Kotkan suuntaan kuusi ohituskaistaa (16,6 km). Tykkimäen alueelle tehdään kaistajärjestelyjä, jolloin valtatiestä tulee nelikaistainen. Tien linjausta muutetaan noin seitsemän kilometrin matkalla Uronlammen ja Inkeroisten välillä sekä Teininkallion kohdalla nykyisen tien huonon geometrian vuoksi. Muualla parantaminen tehdään nykyistä tietä leventämällä.

Nopeusrajoitus on pääosin 100 km/h paitsi Leikarin, Ylänummen, Inkeroisten, Rautakorven ja Kiehuvan liittymissä sekä Tykkimäen alueilla, joissa se on 80 km/h.

Tiesuunnitelman ”Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain” mukainen käsittely alkaa lokakuussa 2019. Tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot alueen kunnilta, eri viranomaisilta ja sidosryhmiltä. Tiesuunnitelma on loka-marraskuussa 2019 kuukauden ajan nähtävillä Kotkan ja Kouvolan kaupungeissa, jolloin siitä voi tehdä muistutuksia. Muistutusten johdosta tiesuunnitelmaan voidaan tehdä muutoksia. Tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen antaa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen esityksestä Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) vuoden 2020 puolella.

Hanke ei ole tällä hetkellä valtion väyläinvestointien toteuttamisohjelmassa. Kaakkois-Suomessa kiireellisimmäksi väylähankkeeksi todettu valtatien 15 parantaminen on ehdolla maan nykyisen hallituksen investointiohjelmaan. Suunnitelmavalmiuden puolesta hankkeen toteuttamisvaihe ja rakentamistyöt ovat aloitettavissa vuosina 2020–2021. Tarvittaessa hanke voidaan toteuttaa vaiheittain.

Jaa artikkeli: