Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kirjaudu sisään tai tilaa lehti lukeaksesi rajattomasti artikkeleita. Saat samalla käyttöösi kätevän näköislehden!

Kilijoogaa Tuohikotissa

Joogaajat asettuvat nurmelle matoilleen. Kilit ja vuohet päästetään valloilleen seikkailemaan ja jooga voi alkaa.

 Enni Lautamatti on Tuo­hikotissa toimivan On­nentuohen yrittäjä. Hän opiskelee tällä hetkellä ratkai­sukeskeiseksi lyhytterapeutik­si. Keväällä 2020 hän valmistui eläinavusteiseksi valmentajak­si. Onnentuohen toiminta alkoi helmikuussa 2021.

Onnentuohi vastaanottaa asi­akkaita Tuohikotissa, Kouvo­lassa Leelia-talolla, sekä tar­vittaessa myös etäyhteydellä. Tuohikotissa Lautamattien piha­piirissä asustaa vuohia, kanoja, kaneja, koiria ja fasaaneja.

Tänä kesänä Onnentuohessa on jo toteutettu lasten eläinleiri, jossa lapset pääsivät hoitamaan eläimiä, paistamaan lettuja ja siellä tehtiin eläinavusteinen harjoitus leikin lomassa. Myös aikuisille järjestettiin oma eläin­leiri.

Joogaten kilien kanssa

Parina kesäkuun torstaina Tuohikotissa on ollut tarjolla kilijoogaa, jotka Onnentuohi ja NaavaGo yhdessä järjestivät.

Luontojoogan kerrotaan ole­van lempeää ja rentouttavaa. Tunneilla ei tarvitse omata ai­empaa joogataustaa. Ohjaaja­na toimii luontojooga-ohjaaja, sekä NaavaGo-yrittäjä Katja Kettunen.

NaavaGo tarjoaa erilaisia ul­koliikuntapalveluita. Tarjolla on äänimaljahoitoja ja ryhmä­liikuntatunteja kehonhuoltoon, lihaskuntoon ja kestävyysliik­kumiseen mm. metsäjoogaa ja FasciaMethod-metsäkehon­huoltoa. Katja tarjoaa myös yk­sityisille ryhmille ja yrityksille toiveita vastaavaa virkistystoi­mintaa ja työpaikkaliikuntaa. Kesäaikana tunteja on myös Tykkimäen saunalla terassitun­teina.

Uusimmat Onnentuohen tu­lokkaat ovat toukokuussa syn­tyneet kilit. Musta kilipukki, nimeltään Hiili, ja valkoinen Hulda-kuttu kirmailevat piha­nurmella joogaajien ympäril­lä. Myös aikuiset vuohet Hal­la, Varpunen ja Tuure saattavat vierailla osallistujien luona kiin­nostuneesti nuuhkien.

Vuohia tuntuu tosin aluksi enemmän kutsuvan herkulli­set koivunoksat ja metsän reu­nan kasvit. Pikkuhiljaa eten­kin kilejä alkaa kiinnostamaan joogaajien toiminta, ja ne käy­vät kipittelemässä joogamatto­jen reunoilla. Hulda jopa päät­tää hieman maistaa joogamaton kulmaa.

Kilijooga oli hetkittäin myös kanajooga, sillä uteliaat kanat ja kukko kuopsuttelivat uteliaina joogaajien lähellä. Pihan eläi­met eivät arastele ihmisiä, vaan tervehtivät reippaasti läsnäoli­joita.

– Minulla on ollut itselläni kova halu päästä kilijoogaan. Kun meille syntyi toukokuussa kilejä, oivalsin, että voin alkaa toteuttaa sitä oman yritykseni kautta. Kuulin Katjasta ystäväni kautta, ja otin häneen yhteyttä. Hän onneksi innostui heti aja­tuksesta, ja yhteistyö on sujunut todella hyvin, Enni kiittelee.

– Jooga on jo itsessään rau­hoittavaa. Eläimet tuovat vielä lisärauhaa tekemiseen. Toki ne tuovat myös yllätyksellisyyttä, kun tilanne on niiden läsnä ol­lessa muuttuvaisempi. Kili saat­taa kirmata joogaajan vierelle, joka taas saattaa haluta ottaa ki­lin syliin. Se on ihanaa ja hienoa hetkessä elämistä, Katja miettii.

Ulkoilmajoogassa täytyy huo­mioida myös maan epätasaisuu­det. Ulkona toteutetussa joo­gassa päästään lähelle joogan perimmäistä tarkoitusta, missä kaikki lähtee kehon sisältä. Ke­hotietoisuus korostuu siinä ai­nutlaatuisesti.

Naisilla on suunnitteilla syk­sylle yhteisiä leirejä ja yh­teistyökuvioita, joissa olisi eläinavusteisia tehtäviä liikun­taseikkailuiden lomassa.

Eläinavusteinen valmennus

Eläinavusteisessa valmennuk­sessa eläinten läsnäolo voi jo it­sessään herättää erilaisia tuntei­ta ja antaa kokemuksia omista taidoista. Sen kautta pystyy taas uudella tavoin yhdistämään eri tunteita ja kokemuksia.

– Eläinavusteinen toiminta on omia voimavaroja vahvistavaa ja voimaannuttavaa toimintaa. Mu­kana on vahvasti ratkaisukeskei­nen viitekehys, joka tulee myös lyhytterapiaopintojeni kautta, Enni kertoo.

Lautamattien tyttäret ovat tie­tysti paljon eläinten kanssa, ja siten ne ovat tottuneet ihmisiin. Kaikki eläimet eivät kuitenkaan sovellu eläinavusteiseen toimin­taan. Yhden kovasti puskemaan intoutuneen vuohen Enni antoi ystävälleen Haminaan. Jotkut eläimet saattavat stressaantua, joten eläimiä pitää lukea tarkasti.

– Eläinavusteisessa toimin­nassa on todella tärkeää, ettei eläintä pakoteta. Eläinten kans­sa pitää olla paljon, että ne oppii tuntemaan, Enni toteaa.

Palaset loksahtelevat kohdalleen

Enni toimii opettajana Val­kealan opistolla. Siellä on koi­rapainotteinen kymppiluokka, eli koirat ovat kulkeneet hänellä mukana töissä jo usean vuoden ajan.

– Aloin miettiä aluksi uusia tapoja ottaa koirat mukaan työ­hön. Koirissa on paljon muu­takin, kuin harrastustoimintaa ja ruokinnan opettelua. Lähdin mukaan eläinavusteisen val­mentajan koulutukseen. Sen ai­kana nousi eläinrakkauteni vielä suuremmaksi.

Enni alkoi opiskella lyhytte­rapiaa ja aika nopeasti tuli ajan­kohtaiseksi toiminimen perusta­minen. Lautamattien pihapiiriin muuttivat eläimet, ja se löi lo­pulta kaikki palaset kohdalleen.

Onnentuoheen voi mennä tu­tustumaan ajanvarauksella ja rapsuttelemaan eläimiä. Yritys toimii Ennin kotipihassa, joten se ei ole varsinainen kotieläin­piha.

– Haluan olla läsnä, kun ihmi­set tulevat vierailemaan. Kerron mielelläni eläimistä ja haluan tarjota kävijöille kivan koke­muksen, Enni sanoo.

Enni kertoo, että vuohikäve­lystä on oltu myös kiinnostu­neita. Nyt odotellaan, että kilit hieman kasvavat, niin sitäkin voidaan alkaa toteuttamaan.

Vuohet seuraavat ihmistä, joten niiden kanssa on hauska seikkailla metsässä.

  • Laura Parkko
Jaa artikkeli: