Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kirjaudu sisään tai tilaa lehti lukeaksesi rajattomasti artikkeleita. Saat samalla käyttöösi kätevän näköislehden!

Koostetta viime lehdestä ja apulaiskomentajanvaihdos

Karjalan prikaatin apulaiskomentaja vaihtui

Eversti Petri Olli aloitti Karjalan prikaatin apulaiskomentajan tehtävässä 1.1.2020. Eversti Olli otti tehtävän vastaan reserviin siirtyneeltä eversti Arto Ikoselta.
Eversti Petri Olli valmistui Kadettikoulusta vuonna 1991. Hän suoritti yleisesikuntaupseerin tutkinnon Maanpuolustuskorkeakoulussa vuonna 2001. Eversti Petri Olli on palvellut muun muassa Kymen jääkäripataljoonan komentajana, Maavoimien esikunnan operatiivisen suunnittelusektorin johtajana sekä operaatiopäällikkönä Maasotakoululla Lappeenrannassa ja Karjalan prikaatissa Vekaranjärvellä. Eversti on kotoisin Kouvolasta.

Kaakko 19 onnistui

Puolustusvoimien pääsotaharjoitus Kaakko 19:n johtaja kenraaliluutnantti Petri Hulkko oli erityisen tyytyväinen joukkojen ilmeeseen ja asenteeseen.
Pääharjoituksen tavoitteena oli kehittää yhteistyötä ja valmiutta toimia yhdessä nopeissa ja haastavissa tilanteissa.
27.11. – 4.12. järjestettyyn sotaharjoitukseen otti osaa laaja joukko varusmiehiä, reserviläisiä sekä Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen henkilökuntaa. Toimintaa oli Kaakkois-Suomessa, Uudellamaalla ja rannikkoalueilla.
– Tässä harjoituksessa keskinäinen yhteistyö onnistui erittäin hyvin, ja joukkojen ilme ja aktiivisuus olivat kohdallaan, harjoituksen johtaja, Maavoimien komentaja kenraaliluutnantti Petri Hulkko toteaa.
– Se, että harjoitus oli onnistunut, ei tarkoita sitä, että ei olisi kehitettävää. Keräämme havainnot ja kehitämme toimintaa sen mukaisesti.
Maavoimien komentaja seurasi harjoitusta ja tapasi joukkoja eri puolilla harjoitusaluetta.
Hän on erityisen tyytyväinen reserviläisten tekemiseen.
– Siitä paistoi hyvä asenne kautta linjan, hän kiittää.
Kaakko 19 -harjoitus oli samalla asepalvelustaan suorittavien päättöharjoitus.
– Varusmiehelle tällaiseen harjoitukseen osallistuminen on ainutkertainen kokemus, joka toivottavasti jää mieleen yhtenä parhaista varusmiesajan muistoista, kenraaliluutnantti sanoo.

Muistelusta vanhusteko

Kymijoen Hoivan hanke Muistoissa taikaa – mennyttä aikaa on saanut Kouvolan Vuoden Vanhusteko 2019 -palkinnon. Hanketta toteutetaan Kymijoen Hoiva ry:n Hyvinvointiasema Sarastuksessa Inkeroisissa. Palkinnon vastaanotti hankkeen edustajana palveluohjaaja Emma Kujala. 
Hankkeessa on yhdistetty yhteisöllinen muistelu, valokuvien käyttäminen ja digitaitojen lisääminen. Sen lisäksi hankkeen tavoitteina ovat yksinäisyyden ja syrjäytymisen väheneminen ja muistisairauksien ehkäiseminen, yhteisöjen säilymisen edistäminen ja sukupolvien välisen vuorovaikutuksen lisääminen.
– Muistelutilaisuudet ovat olleet hyvinkin koskettavia ja myös huumoripitoisia, Emma kertoo.
Hyvinvointiaseman muistelutilaisuudet ovat olleet kaikille avoimia, ja muistelujen malli halutaan levittää myös muiden Hyvinvointiasemien käyttöön. Onnistuneen mallin lisäksi kopioitavuus olikin palkinnon myöntäneen vanhusneuvoston tärkeä valintakriteeri.

Aktiivisuutta rannekkeilla

Kouvolan kouluissa hyödynnetään aktiivisuusrannekkeita lasten ja nuorten aktiivisuuden seurannassa. Rannekkeiden käytöstä on kertynyt hyviä kokemuksia kahden vuoden ajalta.
Kaupunki haluaa määrätietoisesti liikuttaa lapsia ja nuoria. Liikunnan ja hyvinvoinnin tukeminen on osa Kouvolan kuntastrategiaa 2019-2030.
Liikkuva koulu -hankerahalla hankitut 50 aktiivisuusranneketta ovat kaikkien Kouvolan koulujen käytössä. Yhteisiä aktiivisuusrannekkeita on hyödynnetty tähän mennessä noin 20 luokassa ympäri Kouvolan.
Lisäksi joihinkin isoihin ylä- ja yhtenäiskouluihin on hankittu omia koulukohtaisia rannekkeita hankerahalla.
Mittarit mittaavat käyttäjänsä askeleita, sykettä, fyysistä aktiivisuutta, unta ja palautumista.
– Mittareiden tuottamilla tuloksilla on paremmin pystytty analysoimaan muun muassa sitä, mihin kohtaan päivästä koululaisten liikunnallinen aktiivisuus keskittyy ja saavatko lapset tarpeeksi lepoa.
– Koulupäivän aikana liikuntaa saattoi olla paljon, mutta illalla liikkuminen jäi vähäiseksi. Tämä on antanut oivalluksen hetkiä niin lapsille, huoltajille kuin opettajille, kertoo rehtori Antti Lautala Kaunisnurmen koulusta.
Idea mittareihin
Idea aktiivisuusmittareiden hyödyntämisestä koululaisten aktiivisuuden mittaamisessa syntyi THL:n kouluterveyskyselyn ja 5. ja 8. luokkalaisille koululaisille toteutettavien MOVE!-mittausten heikentyneiden tulosten aiheuttaman huolen pohjalta. 
Kouvolan moniammatillinen ja laaja-alainen työ lasten liikuttamiseksi on kerännyt valtakunnallista huomiota, minkä ansiosta Kouvolaa on pyydetty esittelemään omaa MOVE!-toimintamalliaan eri puolille Suomea. Rannekkeita on kokeiltu muutamissa muissakin kaupungeissa.

Lomautuksia ja 17 työvuotta

Kouvolan kaupungin työvoiman vähentämistä koskevassa yhteistoimintamenettelyssä syntyneeseen neuvottelutulokseen sisältyy kaupungin henkilöstön lomautus pääsääntöisesti kolmeksi viikoksi vuonna 2020 ja 17 henkilötyövuoden pysyvä vähentäminen.
Lomautuksesta saatava säästö on 5,5 M€. Lisäksi henkilöstövähennyksillä saavutetaan 0,9 M€:n pysyvä henkilöstösäästö.
Henkilöstövähennyksistä 6 henkilötyövuotta kohdistuu konsernipalveluihin, 4,5 henkilötyövuotta kasvatukseen ja opetukseen sekä 6,5 henkilötyövuotta asuminen ja ympäristö -toimialalle.
Vähennykset saavutetaan pääosin eläkkeelle siirtymistä hyödyntämällä, määräaikaisia vähentämällä sekä jättämättä täyttämättä syksyn 2019 aikana vapautuneita virkoja ja tehtäviä, joiden palkkausmääräraha on varattu vuoden 2020 talousarvioon.
Taloudellisista ja tuotannollisista syistä irtisanotaan enintään viisi henkilöä. Irtisanomiset kohdistuvat lähinnä hallinto- ja toimistotehtäviin, ja ne on tarkoitus toteuttaa tammikuun loppuun mennessä.
Ennen irtisanomista kartoitetaan kuitenkin eläkemahdollisuudet sekä viranhaltijalain tai työsopimuslain mukaiset mahdollisuudet sijoittaa tai kouluttaa henkilö toisiin tehtäviin.
Mahdollisilla lomautuksilla on vaikutuksia kaupungin palveluihin. Tarkoituksena on kuitenkin turvata lakisääteiset palvelut ja asiakasturvallisuus lomautuksista huolimatta.
Lomautusajoissa suurimman poikkeuksen kolmen viikon pääsäännöstä muodostaa kasvatuksen ja opetuksen hoito- ja opetushenkilöstö, jonka lomautusaika on esityksessä enintään kaksi viikkoa.Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen opetushenkilöstön lomautusajat ovat kaksi viikkoa tai lyhyempiä. Luokkamuotoisen erityisopetuksen pienryhmien opettajien lomautusaika on viikko, ja kuntatason luokkamuotoisen erityisopetuksen henkilöstöä ei lomauteta lainkaan.

Niukkaa vuodelle 2020

Kouvolan kaupunginvaltuusto hyväksyi 5,4 miljoonaa euroa ylijäämäisen talousarvion vuodelle 2020. Talous saadaan tasapainoon taloussuunnitelmakaudella juuri ja juuri.
Hyväksytyn talousarvion toimintakate on -514,8 M€, verotulot 352 M€, valtionosuudet 181,2 M€, rahoitustulot ja -menot 9,0 M€, vuosikate 27,4 M€ ja poistot sekä arvonalennukset -22 M€.
Vuoden 2020 tulos olisi 5,4 M€ ylijäämäinen ja taseeseen kertynyt alijäämä puolestaan 16 M€. Talousarvioon sisältyy investointeja 32 miljoonalla. Lähivuosien investoinnit keskittyvät pääosin kouluverkkoon.
Mikäli suunnitellut säästöt toteutuvat, talous tasapainottuu vuoden 2022 aikana. Sekä säästötoimien toteutuminen että Kymsote-kuntayhtymän kustannuskehitys ovat epävarmoja, joten lisäsopeutuksia haetaan kolmessa ohjausryhmässä kevään aikana.
Kaupungin talouden tasapainottamiseen on syksyllä valmisteltu kokonaisuutta, joka sisältää useita toimenpiteitä taloussuunnittelukaudella 2020–2022. Säästöjä on haettu palveluverkoista, henkilöstökuluista, avustuksista, palvelusopimuksista, kunnallisveroprosentin nostosta ja toimintaprosessien läpikäymisestä. Kaikkia säästöjä ei hyväksytty. Viranhaltijat ovat laskeneet, että vuoteen 2029 mennessä on näillä päätöksillä säästetty 211 M€. Jos kaikki esitykset olisi hyväksytty, olisi säåstö ollut 100 M€ enemmän.
Kuntalain mukaan kaupungin pitää kattaa vuonna 2019 taseeseen kertyvä, arviolta yli 20 miljoonan euron alijäämä viimeistään vuonna 2024. Ilman sitä valtio voi aloittaa kuntalain mukaisen arviointimenettelyn.

Jaa artikkeli: