Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kirjaudu sisään tai tilaa lehti lukeaksesi rajattomasti artikkeleita. Saat samalla käyttöösi kätevän näköislehden!

Kotiseuturakkaus kukoistaa

Elovalkeat juhlistaa kult­tuuriympäristöä, luontoa ja kumartaa kiitollisena talkootyöperinteelle.

Elovalkeiden avajaisia vie­tettiin Puotimuseon pihapiirissä 30.7.2021. Elovalkeat sytyttivät Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka, Elo-Maija Margetta Ala-Krekola, sekä Elo-Matti Keijo Kouvonen.

Avajaiskulkue hevosvaunui­neen lähti liikkeelle Valkealan kirkon parkkipaikalta ja eteni Kajon edustajan, Timo Leh­musmetsän, ohjaamana Puoti­museolle.

Viiri nostettiin juhlallisesti salkoon ja nuorten muusikoiden kokoonpano sai kunnian esittää Valkeala-hymnin kantaesityk­sen.

Kauniin sävellyksen on teh­nyt Maiju Laurila, ja hän toimi myös avajaisten ammattimaise­na juontajana.

Valkeala-hymnin esittivät Altti ja Venni Lehmusmetsä, Kea Immonen, Iida Paakala sekä Aino Viholainen. Kapellimestarina säveltäjä Maiju Laurila.

Ajatuksia kotiseudusta

Virallisen avajaispuheen piti kaupunginjohtaja Marita Toik­ka tyylikkäänä lyhyessä kampa­uksessaan.

Hän kiitteli Elovalkeiden mo­nipuolista ohjelmatarjontaa ja talkooväkeä, jotka ovat osaltaan edesauttaneet tapahtumien to­teutumista.

Paikalla olivat Elo-Maija ja Elo-Matti, joille Toikka osoitti myös kiitoksen sanoja.

– Haluan kiittää teitä aktiivi­sesta työstänne Elovalkeiden lähettiläinä. Olette hoitaneet tehtäväänne innostuneella ja ak­tiivisella otteella.

Emeritusprofessori Kaarle Nordenstreng on Suomen tunnetuimpia viestinnän tutkijoita.

Emeritusprofessori Kaarle Nordenstreng pohti oivaltavas­sa ja mielenkiintoisessa puhees­saan, onko kotiseutu enää ole­massa muualla kuin museoissa?

– Etsitään vastauksista alan tutkimuksista. Se on jaotellut kotiseudun perinteisesti kol­meen eri osaan. Ensimmäisenä on luonto, kivet, puut, metsät ja rannat, jotka lapsuuden maise­missa ovat.

– Toisena on rakennettu ym­päristö, kodit ja koulut. Kol­mantena henkinen taso, joka muodostuu niistä ajatuksista ja tavoista, jotka tunnistamme ko­tiseudussamme. Tämä henkinen ja sosiaalinen taso täydentää ko­konaisuuden.

Kaikki osa-alueet muuttuvat ja se herättää meissä suuriakin tunteita. Kaikkien näiden muut­tuminen tekee meidät ajoittain surulliseksi.

Nordenstreng toteaa, että nyt korona-aikana on noussut esiin neljäs taso, virtuaalinen koti­seutu.

– Täällä Valkealassa voimme ylpeinä todeta, että elovalkeat pantiin pystyyn 70-luvun alus­sa internetin edeltäjänä tuomal­la yhteen Valkealan pitäjän kylät toimimaan koordinoidusti koti­seututeeman ympärillä.

Internetin mahdollistama vir­tuaalinen kotiseutu löytyy ny­kypäivänä eri kyläyhdistysten, museoiden ja ihmisten someka­navilta, joihin jaetaan kuvia ja kertomuksia.

– Elovalkeiden avulla ky­lät verkottuivat, ei tietoverkon, vaan fyysisten kontaktien ja yh­teisen kiinnostuksen varassa. Nyt elovalkeat saavat lisävirtaa digitaalisesta verkosta, mutta al­kuperäinen toiminta-ajatus koti­seututyön tukemiseksi on ennal­laan.

Kotiseutu sisältää paljon muutakin, kuin fyysisiä sijain­teja ja rakennuksia ympäristöi­neen.

– Käsite kotiseutu ei merkit­se pelkästään maantieteellisiä paikkoja, vaan se sisältää myös ajallisen ulottuvuuden, muisto­ja. Lisäksi kotiseutuun liittyy aina kokemuksellisuus ja se on vahvasti henkilökohtainen ja yksilöllinen, Nordenstreng poh­tii.

Iloisen hetken tarjosi nuorten Ilmaisutaitoryhmä, joka esiintyi teemalla ”nykypäivän Valkealan kirkonkylä”.

Tytöt kertoivat omista lem­piasioistaan ja harrastuksistaan Valkealassa. Esitys huipentui kerronnalliseen tanssiesityk­seen.

Kylätoiminnan tiennäyttäjä on ollut pitkäaikaisella ja pit­käjänteisellä panoksellaan ke­hittämässä valtakunnallista tai paikallista kylätoimintaa ja on kylätoiminnassa ansioitunut henkilö.

Elo-Matti Keijo Kouvonen on nyt myös kylätoiminnan tiennäyttäjä.

Tänä vuonna kylätoiminnan tiennäyttäjäksi on nimitetty Ky­menlaakson Kylien ja Leader-ryhmien esityksestä Keijo Kou­vonen Valkealasta.

  • Laura Parkko
Jaa artikkeli: