Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kirjaudu sisään tai tilaa lehti lukeaksesi rajattomasti artikkeleita. Saat samalla käyttöösi kätevän näköislehden!

Kouvola – Taloutta, hallintoa ja päätöksiä

Vähän vähemmän alijäämää

Ennakkoarvion mukaan kaupungin tilinpäätöksen alijäämä jää noin 28 miljoonaan. Talous kohentui loppuvuodesta. Henkilöstökulut pienenivät arvioidusta 1,5 M€, avustuksia vähennettiin 1,2 M€ ja verotuloja tuli 2 M€ odotettua enemmän.

Marraskuun talouskatsauksessa miinuksen odotettiin kipuavan yli 31 miljoonaan euroon. Pitää huomioida, että taustalla on vuoden 2018 alijäämä: -26 M€. Perusteiksi huonoihin tuloksiin kerrotaan kallis palveluverkkorakenne, verotulojen heikentyminen sekä sote-kustannusten nousu.

Kouvola ei pysty suoraan vaikuttamaan enää sote-kustannuksiin, koska se on vähemmistöosakas maakunnassa, jonka vastuulla sosiaali- ja terveydenhuolto ovat. Kustannuksiin vaikuttavat myös ikärakenteen muutos ja saatavilla olevien hoitojen kallistuminen.

Vaikka monista kuntayhtymistä päästiin kuntaliitoksen myötä eroon, kaupunki ulkoisti noin puolet henkilökuntaa vuoden 2019 alussa sote-kuntayhtymään. Lisäksi henkilökunta on vähentynyt muun muassa YT-menettelyllä. Henkilökuntaa oli vuodenvaihteessa yhteensä lähes 3160, joista vakinaisia on noin 2600.

Puoli miljoonaa jouduttiin kirjaamaan lomapalkkavelkaa, koska lomarahaleikkaukset poistuivat. Silti palkoissa alitettiin arvio. Osaltaan kertyvää alijäämää vähentää jo 1990-luvulla tehdyn kirjausvirheen korjaaminen. KSS Energian osakkeiden arvoon tehdään 3,8 miljoonan euron oikaisukirjaus. Taseeseen alijäämästä jää noin 14 M€. Se pitää lähivuosina kattaa.

Hallinto taas keveämmäksi

Kouvolan kaupunki on taas muuttanut organisaatiotaan. Vähemmillä johtamistasoilla haetaan selkeitä vastuita ja tehokkuutta. Samalla lisätään sähköisiä palveluja.

Toimialoja on sote-kuntayhtymän jälkeen jäljellä neljä: konsernipalvelut, kasvatus ja opetus, liikunta ja kulttuuri sekä asuminen ja ympäristö.

Kasvatuksesta ja opetuksesta on vähennetty yksi esimiestaso eli palvelualueiden esimiehet ja tukipalvelut on yhdistetty. Toimiala siirtyy yhden johdon alle.Toimialaan kuuluvat jatkossa varhaiskasvatus, perusopetus, toisen asteen koulutus, kasvun tuen palvelut sekä kansalaisopisto.

Vuoden alusta perustettiin kuuden johtamisen ohella asiakaspäätöksiä tehneen toimialavastaavan tilalle kaksi asiakasvastaavan ja kaksi kehittämisvastaavan virkaa hoitamaan kasvatuksen ja opetuksen viranomaistoimintaa ja päätöksentekoprosesseja sekä kasvatukseen ja opetukseen liittyviä asiantuntija- ja kehittämistehtäviä. Asiakaspäätösten tekemisen mahdollistamiseksi perustettiin lisäksi neljä hallintosihteerin virkaa. Uudet virat eivät lisää henkilöstömäärää eivätkä henkilöstökustannuksia, vaan niillä saavutetaan palkkasäästönä noin 120 000 euroa vuodessa.

Virkarehtorit vastaavat peruskoulutason hallinnosta. Kasvatus- ja opetusjohtaja johtaa suoraan lukioita, ammattiopistoa sekä kansalaisopistoa. Vielä on harkinnassa, tarvitaanko keskiasteelle kuitenkin avuksi koulutuspäällikkö.

Myös muilla toimialoilla on haettu tehokkuutta ja virtaviivaisuutta tuki- ja hallintopalveluita keskittämällä. Samalla haetaan monipuolisempia ja tehokkaampia työskentelytapoja muun muassa talouden hallinnassa.

Konsernipalveluihin on keskitetty jo vuoden 2019 alusta talous-, henkilöstö-, tietohallinto-, hankinta- ja hallintopalvelut.

Konsernipalveluiden sisällä hyvinvointi ja elinvoima sijoittuvat yhden johdon alle omaksi palveluksi. Konsernipalveluiden tukipalveluista talous- ja omistajaohjaus sekä tietohallinnon palvelut tulevat sijoittumaan yhden johdon alle talous- ja omistajaohjauspalveluihin. Viestintä sijoittuu hallintopalveluihin.

Liikunta ja kulttuuri -toimialalla yhteisöpalvelut siirtyvät konserniin hyvinvoinnin ja elinvoiman palveluun.

Asumisessa ja ympäristössä kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelu kootaan yhteen ja logistiikka ja alueiden kunnossapito yhdistetään. Organisaatiouudistus on suunniteltu niin, että eläkepoistuma ja muu henkilöstön vaihtuminen pystytään hyödyntämään.

Tavoitteena on 120 henkilötyövuoden ja 4,8 M€:n säästö.Esimiehiä on 6,2 prosenttia koko henkilöstöstä. Vakinaisten esimiesten määrä on vähentynyt yli 10 prosentilla viime vuoden alusta.

Organisaatiota tarkastellaan samalla jo seuraavalle valtuustokaudelle. Esillä on ollut muun muassa liikunnan ja kulttuurin yhdistäminen kasvatukseen ja opetukseen ja palveluyksiköiden yhdistämistä.

Teknisen lomautukset

Kouvolan kaupungin koko henkilöstö, johto mukaan lukien, lomautetaan pääsääntöisesti kolmeksi viikoksi vuonna 2020. Osa jää kokonaan lomautusten ulkopuolelle ja osalla aika on lyhyempi. Lomautuksista huolimatta järjestetään lakisääteiset palvelut, hoidetaan viranomaistehtävät ja täytetään sopimusvelvoitteet.

Teknisellä puolella on lomautukset suunniteltu niin, että Tekniikka- ja ympäristötalo suljetaan kolmeksi viikoksi kesäaikana. Asiakaspalvelua ei siten 29.6. ja 19.7. välisenä aikana saa ja lupakäsittelyt pitenevät. Mahdollisuuksien mukaan lomautukset keskitetään tähän ajanjaksoon.

Kiinteistönhoitajien lomautussuunnitelmassa on huomioitu päiväkotien sulkuajat sekä koulujen loma-ajat. Turvallisuuteen vaikuttavat työtehtävät, sekä äkilliset ja välittömiä toimenpiteitä vaativat tehtävät. Kunnossapidossa työvoima riittää tekemään remontteja kohteisiin kesän sulkuaikoina.

Koulujen ja päiväkotien ruokapalveluhenkilöstö on lomautettuna kohteiden ollessa suljettuna. Puhtauspalvelun henkilöstö pyritään lomauttamaan samaan aikaan kuin kiinteistöjen henkilöstö on lomautettuna tai kiinteistö on suljettuna.

Yhdyskuntatekniikassa lomautukset keskitetään hiljaisimmille ajanjaksoille. Puistotyöntekijät lomautetaan kahdessa erässä maaliskuun ja huhtikuun välillä. Viheralueiden hoidon kausityöntekijöitä voidaan palkata lomautuksista huolimatta. Työtä tarjotaan ensisijaisesti lomautettaville henkilöille.

Yli puolet työajastaan Kymsotea palvelevia ei lomauteta.

Viljelijätukipalvelujen ja lomituksen hallinnon lomautukset jaetaan useampiin jaksoihin, jotta viranomaistehtävät pystytään hoitamaan.

Yksityistieasioissa ei palvella heinäkuussa. Ympäristöpalveluissa pidetään lomautusaikana töissä minimiresurssi. Lomittajia ja eläinlääkinnän henkilöstöä ei lomauteta.

Leikkipaikat

Viime vuonna kunnostettiin Eräpuiston, Sipilänmäen ja Utinpellon leikkipaikat sekä Kuovin leikkipuisto. Tänä vuonna suunnitelmissa on korjata Jaakonpuiston, Killingintien ja Petenpuiston leikkipaikat.

Viime vuonna hyväksytyn leikkipaikkaselvityksen perusteella Kouvolan nykyisestä 142 leikkipaikasta 30 poistuu. Kuusankoskelta ollaan nyt poistamassa Kehräkujan, Kilokujan, Naukion, Paistekujan ja Tähteenrinteen, Kouvolasta Kiiskinpuiston, Kumputien, Lyhdekujan, Naavatien, Ojaniitynraitin, Pumpputien ja Ratamontien sekä Valkealasta Pikkupuiston leikkipaikat.

Kullasvaara

Tehola-Kullasvaara -alueen tonttitarjontaa aiotaan lisätä ostamalla Kouvolan Betoni Oy:n kanssa neuvoteltu noin 7,2 ha:n määräala. Tekniselle lautakunnalle esitettiin, että kaupunki ostaa määräalan 725 260 eurolla.

Ostettavaksi esitetylle alueelle on mahdollista rakentaa myös raide. Osalla kaupan kohdetta on voimassa Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupa, jonka mukainen toiminta jatkuu lupaehtojen mukaisesti.

Portaille palkinto

Kymenlaakson Urheilugaalassa Kouvolan vuoden liikuttajaksi valittiin Palomäen kuntoportaat.

Kuntoportaissa on kävijälaskurin mukaan tehty jo lähelle 86 000 nousua. Aiempaa leveämpiin portaisiin on lisätty noin 30 askelmaa. Portaissa otettiin käyttöön myös valaistus, joka on yhdistetty kuntoradan valaistukseen.

Myös Valkealan urheilukeskuksessa on kuntoportaat niin kuntoilijoiden kuin urheilijoiden käytettävissä.

Jaa artikkeli: