Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kirjaudu sisään tai tilaa lehti lukeaksesi rajattomasti artikkeleita. Saat samalla käyttöösi kätevän näköislehden!

Kymenlaaksoon perinneyhdistykset

Tammenlehvän perinneliiton alueelliset järjestöt allekirjoittivat yhteisen julkilausuman.

Kouvolan keskustassa kokoonnuttiin Sankari­vainajien muistomerkin ääreen. Järjestökentässä tapah­tui 23. tammikuuta suuri muu­tos. Sotien veteraanien perinneasi­assa ollaan siirtymässä perinne­aikaan. Sotiemme veteraaneista ja heidän puolisoistaan on elos­sa alati pienempi joukko.

Uusi Pohjois-Kymen perin­neyhdistys ry ottaa vastuun sekä tuki-, että perinnetyöstä tulevina vuosina. Toiminta-ajatusta, oh­jeita, sääntöjä, ynnä muita asia­kirjoja on valmisteltu huolella jo 10 vuoden ajan.

Entinen Valkealan kunnanjoh­taja ja Anjalankosken kaupun­ginjohtaja Eero Mattila aloitti vapaaehtoistyön sekä Sotave­teraaniliitossa, että Kouvolan Sotaveteraaneissa vuoden 2011 alussa.

Eero Mattila kertoi perinnehistoriasta. Kuva: Janne Kousa

Valtakunnallinen muutos

Suomen Sotaveteraanilii­ton, Rintamaveteraaniliiton, Sotainvalidien Veljesliiton, ja Tammenlehvän Perinneliiton puheenjohtajien, sekä toimin­nanjohtajien aloitteesta valmis­teltiin esitys veteraaniperinteen yhteistyöstä. Se valmistui 9. lo­kakuuta 2019.

Rintamaveteraaniliitto, So­tainvalidien Veljesliitto, Suo­men Sotaveteraaniliitto ja myö­hemmin toimintansa lopettanut Rintamanaisten liitto perustivat 24. huhtikuuta 2003 Tammen­lehvän Perinneliiton vaalimaan ja hoitamaan Suomen vuosina 1939–1945 käymien sotien ja niiden veteraanien perinteitä.

Tammenlehvän Perinneliiton toimintaa kehitetään niin, että se voi viimeistään vuonna 2023 alkaa ottaa alueellisia perin­neyhdistyksiä jäsenikseen, sekä ryhtyä ohjaamaan ja tukemaan niiden toimintaa.

Yhteisten alueellisten perin­neyhdistysten muodostaminen on mahdollista.

Tammenlehvän liittojen edustajia. Kuva: Riitta Mattila

Valtakunnallisen hankkeen perinneyhdistysten perustami­sesta käynnisti Sotaveteraa­niliitto. Perinnetyössä vaalitaan Suomen Talvisodan, Jatkosodan sekä Lapin sodan veteraanien muistoa. Heidän työtään, uhrausten merkitystä, ponnisteluja sota-ai­kana ja jälleenrakennusta, sekä elämää tähän päivään saakka muistellaan.

Päivämäärä Kouvolassa ei valikoitunut sattumalta. Talvi­sodan aikana Suomen työnanta­jain keskusliiton antoi julistuk­sen, joka tunnetaan Tammikuun kihlauksena. Julistuksessa se tunnusti am­mattiliitot ja keskusjärjestö SAK:n neuvotteluosapuoliksi työmarkkinoita koskevissa ky­symyksissä. Osapuolet saivat sovittua, että jatkossa pyritään löytämään yhteisymmärrys neu­votteluteitse.

Julkilausuma luettiin Yleis­radion iltauutisissa 23. tammi­kuuta 1940. Sanomalehdistä se päästiin lukemaan seuraavana päivänä. Valtioneuvosto teki aloit­teen ja edisti hanketta. Tärkeä­nä taustatekijänä oli käynnissä oleva talvisota ja kansallinen yhtenäisyys sotaponnistuksissa. Julkilausuma annettiin neuvot­telujen tuloksena.

  • Janne Kousa

Julkilausuma

Julkilausuman allekirjoittaneet ovat Tammenlehvän perinneliitto ry:n yhteisöjen Kymenlaakson alueellisia jäsenyhdistyksiä. Allekirjoituk­sella yhdistykset ovat päättäneet tukea ja ohjata perustettavan So­tiemme 1939 – 1945 Pohjois-Kymen perinneyhdistys ry:n toimintaa. Yhdistykset kokoavat yhteen yhteisöjä, jotka ovat kiinnostuneita ja ha­lukkaita osallistumaan perinnetyöhön.

Allekirjoittaneet yhdistykset ohjaavat ja koordinoivat alueellista veteraanipe­rinnetyötä Pohjois-Kymenlaaksossa sekä edistävät jäsenjärjestöjen perinnetyö­tä. Yhdistykset huolehtivat osaltaan sotiemme veteraanien perinteen siirtämi­sestä nuoremmille sukupolville

Jatkossa järjestetään alueellisia perinnetyön tapahtumia. Myös perinnetyön kohteiden hoitoa ja kuntoa seurataan. Lisäksi tehdään aloitteita ja esityksiä pe­rinnetyön kehittämiseksi ja toteuttamiseksi.

Lausuman allekirjoittivat Sotainvalidien veljesliiton Kymen piiri ry, Kymenlaak­son sotaorvot ry, Kaatuneitten omaisten liitto ry, Kymenlaakson reserviläispii­ri ry, Pohjois-Kymen kadettipiiri, Kymenlaakson sotaveteraanipiiri ry, Kouvolan seudun lottaperinneyhdistys ry, Kymenlaakson rintamaveteraanit ry, Pohjois-Ky­men Sotilaspoikien perinnekilta ry, Kymenlaakson kiltapiiri ry, Karjalan liiton Ky­menlaakson piiri ry, Sotainvalidien perinnejärjestön Kymen alueyhdistys ry, Va­paussotien Kymenlaakson perinneyhdistys ry, Kymenlaakson rauhanturvaajat ry, Sotilaskotiliitto, Kymenlaakson reserviupseeripiiri ry ja Suomen kotiseutuliitto.

Ote Eero Mattilan puheesta

Tänä vuonna teemme Kouvolassa historiaa. Tammenlehvän Perinne­liiton jäsenjärjestöt ovat olleet aloitteellisia kansallisen perin­teemme siirtämisessä tuleville sukupolville.

Perustamme Kymenlaaksossa kaksi perinneyhdistystä. Tämä hanke käynnistyy nyt täällä Kouvolassa lääninpuistossa al­lekirjoitettavalla julkilausumal­la.

Tulevan yhdistyksen valmis­telusta on vastannut Antti La­herto ansiokkaasti toimikun­nan avustamana. Myöhemmin perustajajäseniksi voivat tulla kaikki halukkaat järjestöt ja yk­sityiset henkilöt.

Sotien 1939–1945 Pohjois-Kymen Perinneyhdistys ry:n tehtävänä tulee olemaan

1. Hoitaa ja vaalia Suomen sotien 1939–1945 veteraanien, heidän puolisoidensa ja leskien­sä yhteiskunnallisia etuja, toi­mia toimeentuloturvan ja asu­misolojen parantamiseksi sekä kotipalvelujen ja kuntoutuksen edistämiseksi.

2. Hoitaa ja vaalia sotien 1939–1945 veteraanien ja koko Tammenlehvän sukupolven pe­rinteitä ja arvoja.

  • Eero Mattila, Perinnetyövastaava Kymen­laaksossa, Varatuomari
Jaa artikkeli: