Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kirjaudu sisään tai tilaa lehti lukeaksesi rajattomasti artikkeleita. Saat samalla käyttöösi kätevän näköislehden!

Lämmin kiitos vapaaehtoisille

Valkealan seurakunnassa arvostetaan vapaaehtoisten tekemää työtä.

Seurakuntatyön ansiomer­kit tunnustukseksi pit­käaikaisesta toiminnasta seurakuntatyössä jaettiin syys­kuussa Valkealan Seurakunta­talolla.

Tänä vuonna jaettiin kultaisia ansiomerkkejä 30 vuoden pal­veluksesta, ja hopeisia 20 vuo­den palveluksesta.

Seurakunnalla oli odotettu pitkään, että päästiin juhlista­maan ja kiittämään vapaaeh­toisia seurakuntalaisia heidän työstään. Sali oli koristeltu kau­niisti. Palkitut oli jaettu turval­lisuuskriteerien vuoksi kahteen eri tilaan, ja partiolaisten palki­tut nauttivat juhlakahvit Seura­kuntatalon alakerrassa.

Valkealan seurakunnan pasto­ri Ari Luomajoki kiitteli, että Valkealaa on siunattu lahjak­kailla, uskollisilla ja ansioitu­neilla vapaaehtoisilla.

Seurakunnassa oli toivottu, että olisi mahdollista pitää koko seurakunnan yhteinen tilaisuus, jossa olisi voitu suurella joukol­la juhlistaa tätä hetkeä.

– Teistä monet ovat nähneet mitä seurakuntatyö tällä paik­kakunnalla on, sen muutokset ja ennen kaikkea olette anta­neet omat lahjanne seurakunnan käyttöön, Luomajoki totesi.

– Te olette yhdessä meidän työntekijöiden ja seurakunta­laisten kanssa tämän seurakun­nan kasvot, kirkkoherra Arto Helle sanoi.

Ansiomerkkien jakotilaisuu­den jälkeen juhla jatkui Valkea­lan kirkossa Aarne Pelkosen konsertissa.

– Aarne Pelkosen konsert­ti oli yksi osa sitä kiitosta, jota haluamme osoittaa pitkään seu­rakuntaa ja partiolippukuntia eri tehtävissä palvelleille, Luoma­joki kertoi.

Partio seurakunnan työmuotona

Minna Nikki tuli Valkealan seurakunnan nuorisotyönohjaa­jaksi vuonna 2003. Partiotyön ja seurakunnan yhteistyö joh­taa kuitenkin jo Antero Kor­hoseen. Hän oli Valkealan Kol­misoihdun vetäjä ja teki työtä seurakunnan viranhaltijana.

– Partiot pyörivät täysin va­paaehtoisvoimin. Minun tehtä­väni on olla yhteistyössä vetä­jien kanssa. Partiolla on myös oma palkitsemisjärjestelmänsä, mutta koska nämä henkilöt ovat meidän seurakuntamme vapaa­ehtoisia, halutiin heitä kiittää myös seurakunnan puolesta, Minna Nikki sanoo.

Se, että seurakunta toimii par­tion taustaorganisaationa, on yleistä. Mutta se, että partiolip­pukunnat ovat seurakunnan työ­muoto, ei niinkään. Partio on yhtä lailla seurakunnan omaa työtä, kuten päiväkerhot ja var­haisnuorten kerhotkin.

– Erona muihin toimintoihin on, että seurakuntalaiset vastaa­vat työstä vapaaehtoisena. Minä toimin yhteyshenkilönä, Minna Nikki kertoo.

Valkealassa toimii kaksi lip­pukuntaa, Utin Pilvenveikot ja Valkealan Kolmisoihtu.

– Vaikka olen tietyssä mie­lessä ulkopuolinen, enkä kuulu kumpaakaan lippukuntaan, niin minulla on huivina kirkon huivi. Minä olen heidän kaikkien apu­na, Nikki sanoo.

Kaikki palkitut ovat pitkän­linjan tekijöitä ja he eivät pidä itsestään meteliä.

– Työmäärä on aivan valtava. He ovat kiitoksen ansainneet, Nikki toteaa.

Seppomestari

Minna Nikki on juuri saanut uuden luottamustehtävän seppo­mestarina. Se on hiippakunnan luottamustehtävä, johon hänet on kutsuttu. Toiminta-alueena on Kymenlaakson rovastikunta, eli Kotkan ja Kouvolan seutu.

Seppo on seurakunnan par­tiotyöntekijä. Seppomestari on mentori ja apuri. Suurleireillä sepot ja seppomestarit järjes­tävät esimerkiksi hengellisen pisteen. Viime kesänä oli piiri­leirillä levähdyspaikka, missä pidettiin ehtoollinen.

Nikki otti seppomestarin teh­tävän vastaan kiitollisena saa­mastaan luottamuksesta.

–Kyllä se vetää aika nöyräk­si. On hienoa saada yhteyksiä näihin muihin kuntiin, kaupun­keihin ja lippukuntiin. Todella nöyränä otan tehtävän vastaan, mutta kyllä tämä kieltämättä ki­valta tuntui.

Vapaaehtoisena 20 vuotta

Valkealalainen Mikko Rämä sai tilaisuudessa ansiomerkin 20 vuoden palveluksesta. Hän toimii Valkealan Kolmisoihdun varalippukunnanjohtajana ja ryhmän vetäjänä.

Mikko Rämä viihtyy vaelluksilla. Kuva: Laura Parkko

– Kyllä tämä oli hieno tun­nustus. Varsinkin kun sen saivat myös ne kaverit vieressä, kenen kanssa on hommia yhdessä teh­ty, Rämä kiittelee.

Vaikka Rämä asui muualla 2000-luvun alussa, maksoi hän silti jäsenmaksun Kolmisoihdun lippukuntaan ja osallistui sen toimintaan. Ryhmänvetäjänä hän on toiminut 90-luvun alusta.

–Vuonna 1986 Korhosen An­tero kävi esittelemässä partion toimintaa meidän koulullamme. Koulukaverin kanssa lähdettiin partioon. Siitä lähtien olen ollut mukana. Nyt alkaa partioryh­missä olla lapsia, joiden isä on aikoinaan ollut minun vetämäs­säni ryhmässä, Rämä naurahtaa.

Rämä vetää kahta poikien Tarpojat-ryhmää, joissa on yh­teensä 15 henkilöä.

Lisäksi tehtäviin kuuluvat lip­pukunnanjohtajan avustamis­tehtävät, avustaminen toimin­takertomuksen kirjoittamisessa, toimintasuunnitelman tekemi­sessä, sekä avustushakemusten tekemisessä. Tietysti työnku­vassa ovat partion leirien, retki­en ja kilpailuiden järjestämiset. Kolmisoidun puheenjohtaja on Sanna Orasmaa.

– Kyllä tässä toki tunteja ker­too ja Sannalle vielä enemmän, Rämä kertoo.

Parasta hänestä partiossa ovat yhteistekeminen, sekä retket ja leirit. Partiossa on käytössä hy­vää retkeilykalustoa, jos lähtee omillekin vaelluksille. Rämä kiittelee myös yhteistyötä seu­rakunnan kanssa.

– Saamme seurakunnalta hy­vät kokoontumistilat, taloudel­lista ja henkistä apua. Ilman seurakunnan taustatukea leirit ja retket olisivat hyvin paljon kal­liimpia. Ei pystyttäisi pitämään näin laajaa toimintaa, kuin nyt on.

Hän kokee, että vapaaehtois­työ on kirkollisverolle jonkin­lainen vastine. Puskaradio on toiminut hyvin ja partiolaisia on riittänyt eri ryhmiin. Rämä toi­voo, että vetäjiä olisi enemmän­kin. Vetäjät kuormittuvat vähän liikaa tällä hetkellä.

– Reippaasti kaikki mukaan katsomaan ja tutustumaan par­tiotoimintaan. Jokaiselle löytyy varmasti sopiva lippukunta ja toiminta, Rämä kiteyttää.

Valkealan seurakunnan ansiomerkit

Artikkelikuvassa juhlaan paikalle saapuneet ansiomerkin saaneet asettuivat yhteiskuvaan Seurakuntatalon pihalla.

Merkin saajaPalveluaika
(vuosina)
Haettava merkki
(kulta/hopea/pronssi)
Perustelut: luottamustoimi tai tehtävä, jossa palvellut; muuta
Oili Toroi20hopearaamattupiiri ja jumalanpalvelus
Kirsi Smeds20hopeaRaamatun lukemisen edistäminen, raamattupiirit
Erja Sirparanta20hopealähetys- ja aikuistyö
Saimi Valkama20hopealähetys- ja aikuistyö
Sakari Smeds20hopeamonipuolinen seurakuntatyö, evankeliointityö
Vesa Pyötsiä20hopeamonipuolinen seurakuntatyö, evankeliointi- ja musiikkityö
Erkki Sillanpää20hopeayhteyshenkilö kotiseututyö
Leo Rossi20hopeayhteyshenkilö kotiseututyö
Heli Taipalus30kultamusiikkityö, diakonia
Erkki Heikari30kultalähetys- ja aikuistyö
Anja Talo-Lehto30kultamonipuolinen seurakuntatyö, usean ryhmän perustaja
Keijo Kouvonen30kultamonipuolinen seurakuntatyö, yhteyshenkilö kotiseututyö
Airi Patrikainen30kultaParikanniemisäätiö, kahvitukset ja lähetystyö
Toini Pasi30kultalähetys- ja diakoniatyö
Salme Toivari30kultalähetystyö
Maire Pohjalainen30kultalähetystyö, käsityöt ja kirkon kastepuu
Tuula Faye30kultalähetys- ja aikuistyö
Paavo Vainikka30kultamonipuolinen seurakuntatyö Tuohikotissa
Sakari Vihma30kultamonipuolinen seurakuntatyö, ystävyysseurakunta ja raamattupiiri
Pentti Smeds30kultamonipuolinen seurakuntatyö, Inkerin kirkon työyhteys
Antero Korhonen30kultamonipuolinen seurakuntatyö, Lapin retket
Anna-Kaarina Äikää30kultaseurakuntatyö, ruokailujen järjestäminen
Irma Kokkola30kultaseurakuntatyö, raamattupiiri
Inkeri Korhonen30kultamonipuolinen seurakuntatyö, kirkkomusiikki
Heljä-Sisko Pasanen30kultapartio
Marjo Pellinen30kultapartio
Ulla Syväniemi30kultapartio
Tuomas Syväniemi30kultapartio
Leena Mänttäri30kultapartio
Mikko Rämä20hopeapartio
Sanna Orasmaa20hopeapartio
Seija Niemi20hopeapartio
Maria Hyppänen20hopeapartio
Tuula Kattelus-Mattsson20hopeapartio
  • Laura Parkko
Jaa artikkeli: