Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kirjaudu sisään tai tilaa lehti lukeaksesi rajattomasti artikkeleita. Saat samalla käyttöösi kätevän näköislehden!

Oma koti kullan kallis

Uuden kodin löytäminen voi tulla ajankohtaiseksi perheenlisäyksen johdosta, työpaikan vaihtuessa, tai muuten vain elämäntilanteen muuttuessa. Tässä kohtaan apuun saapuvat asunnonvälittäjät.

 Valkealalainen Heidi Es­kelinen-Nokelainen on toiminut asunnonvälit­täjänä vuodesta 2019 alkaen. Hän haaveili ammatista jo kau­an, ennen kuin lopulta tuli oikea hetki ryhtyä tuumasta toimeen.

– Olen haaveillut tästä työstä jo 13 vuoden ajan. Lapseni oli­vat reilu kymmenen vuotta sit­ten vielä pieniä, joten sopivaa hetkeä tällaiseen hyppyyn ei ol­lut. Nyt tuli mahdollisuus alan­vaihtoon, niin lähdin innolla suorittamaan ammattitutkintoa.

Heidi sai ensin opiskelupai­kan ja pian myös työpaikan Omakodeilta nykyisen kolle­gansa kautta. Hän aloitti työt ja opinnot samaan aikaan.

Heidi suoritti liiketoiminnan ammattitutkinnon ja kiinteis­tövälityksen koulutusohjelman (KiLat) Espoossa Rastor-Ins­tituutissa. Koska hänellä oli jo työpaikka, oli mahdollista suo­rittaa myös ammattitutkinto. Jos opintojen aikana ei ole työpaikkaa on mahdollista suo­rittaa koulutusohjelma, jonka jälkeen työpaikan löytyessä teh­dä ammattitutkinto.

– Koulu kestää vuoden. Minä valmistuin vähän alle vuodes­sa, taisin olla vähän yli-innokas. Tein etukäteen tehtäviä. Aloin pelätä, että antavat minulle pian lisätehtäviä kun olin niin inno­kas, Heidi nauraa.

Opinnot vaativat paljon pape­rityötä ja teoriaopintoja. Kou­lutuksen lisäksi on mahdollista suorittaa kiinteistönvälittäjän koe. Sen voi tehdä kuka tahan­sa, vaikkei olisi alallakaan. Koe on vaativa ja siinä hyl­käysprosentti on jopa 45–55%. Kokeen läpäissyt saa laillisen pätevyyden käyttää kiinteistön­välittäjä-nimikettä.

Kohteita laidasta laitaan

Heidi pitää työstään todella paljon. Hän on aina ollut kiin­nostunut sisustamisesta ja kai­kesta tähän alaan liittyvästä. Li­säksi hän on kova juttelemaan, joten hän kokee tämän työn ole­van hänelle juuri oikea.

Korona-aika on ollut hyvin­kin aktiivinen asuntokaupassa. Ensimmäisenä vuotena myynti vilkastui ja viime vuosi oli edel­listäkin parempi. Monilla peruuntui ulkomaan­matka ja siitä säästyneet rahat haluttiin käyttää asumiseen ja kesäpaikkoihin. Etätyöt omalta osaltaan mahdollistivat ihmisten siirtymisen työpaikan läheisyy­destä asumaan kauemmaksikin.

Heidi kertoo ottavansa myy­täväksi melkein millaisen asun­non tahansa. Myyjän ja välittä­jän on hyvä olla samalla viivalla myyntihinnan suhteen.

Ei ole kenenkään kannalta järkevää lähteä liikkeelle epäre­alistisilla odotuksilla.

– Kertaakaan ei ole itselleni vielä sellaista tilannetta tullut eteen. Kaikelle löytyy ostaja. Jos myytävä kohde on haasta­vammassa paikassa, siinä saat­taa vaan mennä vähän kauem­min aikaa.

Myyminen on helpoin osuus

Työssään Heidi kokee haas­tavimmaksi osuudeksi asia­kashankinnan. Etenkin uutena alalle tulleen on tärkeää saa­da itsensä näkyväksi ja löytää myytäviä kohteita. Myyminen on Heidistä helpoin osuus.

Työ lähtee liikkeelle asiak­kaan kohtaamisella. Tämän jälkeen neuvotellaan hinnat ja palkkiot. Asiakas allekirjoittaa toimek­siannon ja viimeisenä toimenpi­teenään kauppakirjan. Näiden välissä tehtävät ovat välittäjän vastuulla.

– Minä hoidan siinä välis­sä kaikkia asiat mitä myyntiin liittyy. Markkinoin, mainostan, hankin ostajaehdokkaita pai­kalle, soitan paljon puheluita ja työhön liittyy paljon sähköpos­tia. Tutustun kiinteistöön, että osaan kertoa siitä kaiken oleel­lisen. Katson, että kaikki viralli­set paperit ovat kunnossa, Heidi kertoo.

Välittäjä tarkistaa, että tar­vittavat rakennusluvat ovat kunnossa. Varsinkin ennen kaupantekoa mukaan tulee kos­teusmittaukset ja kuntotarkas­tukset.

Välittäjällä on todella paljon yhteistyökumppaneita, kosteus­mittaajia, kuntotarkastajia, re­montoijia ja siivoojia.

Pientä pintaremonttia?

Remontin tarve myytävän kohteeseen riippuu lähtökoh­dista. Jos kohde on vanha ja al­kuperäisessä kunnossa, ei Heidi lähtisi siihen tekemään remont­tia. Sellaiselle kohteelle läh­detään hakemaan ostajaa, joka haluaa remontoida itse sen mie­leisekseen.

– Jos on jo tehty remontteja voi myyntikohdetta raikastaa uusilla tekstiileillä ja pienel­lä pintaremontilla. Myyntikoh­teessa on hyvä pyrkiä mahdol­lisimman neutraaleihin väreihin ja valoisuuteen.

Jos kohde on täynnä huoneka­luja ja seinillä voimakkaita vä­rejä, voi joidenkin olla vaikeaa kuvitella, millainen asunto voi­si olla. Asunnonvälittäjä toimii sekä myyjän, että ostajan edustajana. Monesti myyjä ja ostaja ovat hyvinkin erilaisia ihmisiä.

– Kumpaakaan osapuolta ei voi suosia. Pitää löytää keskitie ja olla rehellinen kaikessa. Pitää olla avoin molempiin suuntiin. Koen, että aikaisempi työelä­män kokemukseni mielenter­veystyössä on antanut valmiuk­sia kohdata erilaisia ihmisiä tälläkin alalla.

Valkealaan löytyisi tulijoita

Kysyntää on ollut etenkin keskustan lähialueelta isoille omakotitaloille, tai perhetaloil­le. Valkealaan olisi paljon tuli­joita, mutta ei ole myytäviä koh­teita. Nuoret parit ostavat usein rivitalokaksiota, jopa kolmioita. Monet haluavat heti jo vähän isomman asunnon.

– Joskus remonttia vaativat kohteet ovat hieman hankalia johtuen siitä, ettei pankista saa tällä hetkellä lainaa niin helpos­ti, Heidi toteaa.

Välillä kohteet ovat hiljaises­sa myynnissä, eli sitä ei laiteta mihinkään julkisesti näkyville ilmoituksiin tai internettiin. Ostajaehdokkaat eivät tiedä näistä kohteista ilman että välit­täjä siitä kertoo. Jos joku kysyy tietynlaista asuntoa, niin koh­teen voi esitellä.

– Tällaiset kohteet ovat toi­mivia tilanteissa, joissa saman­tyylinen kohde on saatu myytyä, jossa on ollut monia kiinnostu­neita ostajia. Hiljaisessa myyn­nissä olevaa samantapaista koh­detta voi ehdottaa muille tästä kohteesta kiinnostuneille.

Jokainen välittäjä täyttää oman kalenterinsa, eikä varsi­naista määrättyä työaikaa ole. Pääsääntöisesti alalla on provi­siopohjainen palkkaus. Silloin tehdään töitä, kun niitä on. Heidi on joskus käynyt neu­votteluja aatonaattonakin. Jos on hiljaisempaa, voi päi­vittää omaa osaamista erilaisilla koulutuksilla, joita löytyy pal­jon verkostakin.

Lait ja säädökset muuttuvat, ja välittäjien pitää pysytä ajan tasalla. Vaatii välittäjältä itsel­tään aktiivisuutta, että pysyy ajan hermolla.

– Ei voi ajatella, että pidän aina viikonloput vapaana, vaan se menee myytävien kohteiden mukaan. Siihen pitää tässä am­matissa olla valmis. Pitää toki muistaa pitää vapaatakin ja le­vätä. Pitää kiinni omasta jaksa­misesta.

Ostopöksyt jalassa

Kevät on uuden alku monella tapaa. Ihmiset alkavat herätä tal­vihorroksesta, iskee autokuume ja asuntokuume.

– Ostajia on liikkeellä nyt jo. Mökkikausi alkaa maalis-huh­tikuussa. Niihin mennään heti, kun säät sallivat ja tiet mökeille ovat avoinna.

Heidi kertoo, että on aina hie­no tunne, kun asiakas löytää unelmiensa kodin. Hän kokee työnsä haastavaksi, mutta todel­la mielenkiintoiseksi ja ihanak­si. Hän on päässyt kohtaamaan erilaisia ihmisiä ja elänyt muka­na hyvin erilaisia tilanteita hei­dän kanssaan.

Koskaan ei tiedä uutta koh­detta arvioidessa, mitä vastassa on. Onko erotilanne, kuolinpe­sä, tai vaikka perheenlisäystä.

– Olen ollut monenlaisissa ti­lanteissa mukana. Kuuntelemi­nen on todella tärkeää. Haluan oikeasti kuulla, mitä asiakas itse ajattelee ja miettiä yhdessä hä­nen kanssaan, mikä olisi paras ratkaisu.

Heidi on tunteikas ihminen ja elää tilanteissa täysillä.

– On itketty kauppojen jäl­keen ostajien tai myyjien mu­kana. Saan olla isoissa asioissa mukana. Koti on kuitenkin niin tärkeä asia ihmisille.

  • Laura Parkko
Jaa artikkeli: