Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kirjaudu sisään tai tilaa lehti lukeaksesi rajattomasti artikkeleita. Saat samalla käyttöösi kätevän näköislehden!

Perhekahvila on avoin kaikille

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Valkealan yhdistyksen Perhekahvila aukeaa maanantaisin kello 9.

 Mannerheimin Lastensuojeluliiton Valkealan yhdistyksen Perhekahvila aukeaa maanantaisin kello 9.

Perhekahvilaan kokoon­tuvat vanhemmat lapsi­neen ja toiminta on siel­lä vapaamuotoista. Aiemmin Perhekahvilassa oli vakituinen vetäjä, mutta hänen muuttaessa kauemmas, on kahvila toiminut vapaaeh­toisten vanhempien avulla.

Perhekahvilassa lapset pää­sevät leikkimään keskenään ja samalla vanhemmat saavat it­sekin nauttia sosiaalisista koh­taamisista muiden aikuisten kanssa.

Kahvilaan ovat tervetulleita kaikki, sillä kävijöiltä ei vaa­dita MLL:n jäsenyyttä. Usein kahvilassa kokoontuu kuitenkin vanhempia, jotka ovat lasten kanssa kotona, tai vanhempia, jotka käyvät vuo­rotöissä.

Perhekahvila on oiva tapa tutustua uusiin ihmisiin. Lap­set tutustuvat ehkä tuleviin tarhakavereihinsa, ja samalla vanhemmat saavat uusia tutta­vuuksia.

– Olin aikaisemmin lasten kanssa pitkään kotona. Perhe­kahvilasta minäkin innostuin lähtemään mukaan MLL:n toimintaan. Siellä tapasin van­hempia ja heidän kanssaan tehtiin usein muutakin yhdes­sä, Saara Tommiska, Valkea­lan MLL:n puheenjohtaja ker­too.

Saara on ollut yhdistyk­sen puheenjohtajana nyt kah­den vuoden ajan, kolmas lähti juuri käyntiin. Hänelle onkin sattunut koronan vuoksi nyt haasteelliset vuodet pestissä. Yhdistyksessä on saatu seurata silmä kovana koko ajan muut­tuvia rajoituksia. Juuri rajoitusten vuoksi on Perhekahvila jouduttu pitä­mään ajoittain kiinni.

Valkealan MLL:n pienten lasten salivuoroja jouduttiin myös perumaan, kun kokoon­tumisrajoitukset laskivat kym­meneen henkilöön. Nyt sekä Perhekahvila, että salivuorot on saatu uudelleen käyntiin.

Ystävänpäivänä oli Perhe­kahvilaan saapunut ensim­mäistä kertaa Niina lapsensa Alman kanssa. Hän oli huo­mannut tiedon Perhekahvilas­ta MLL:n Facebook-sivuilta.

Muut läsnäolijat, kuten Ma­ria lapsensa Armaksen kans­sa, olivat käyneet kahvilassa jo aiemminkin. Hän on yksi näistä vapaaehtoisista van­hemmista, kuka aukaisee kah­vilan ovet maanantaisin.

–Tänne ovat kaikki tervetul­leita. Aika suuri osa lapsista on ollut alle 4-vuotiaita, mutta isommillekin löytyy tekemis­tä, vaikka askartelun tai piir­tämisen parissa, Marie kertoo.

–Tämä on meille aikuisille­kin mukavaa päästä näkemään ihmisiä ja on kivaa, että lapset pääsevät leikkimään keske­nään, naiset kertovat.

Tämä aika on lapsillekin outoa

Nyt kahden vuoden sisällä syntyneet lapset eivät pakos­ti ole päässeet juuri lainkaan leikkimään ikäistensä kanssa. Tähän pyritään tarjoamaan mahdollisuus Perhekahvilas­sa ja lasten salivuoroilla.

– On varmaan ollut kävijöil­lekin haastavaa nyt korona-ai­kana, kun välillä kahvilaa on jouduttu pitämään kiinni ja välillä se on auki. Aukiolo­ajoista on pyritty jakamaan tietoa yhdistyksen Facebook-sivuilla, Saara kertoo.

Pienten lasten salivuorot ovat perjantaisin klo 10-11 Valkealatalon painisalissa. Siellä ei ole ohjattua toimin­taa. Yhdistys tarjoaa sali­vuorolla ison tilan, jossa voi isompikin lapsikatras tem­meltää samaan aikaan.

Ensimmäinen salivuorolle saapuva voi noutaa avaimen Valkealatalon vahtimestarilta. Avaimella saa auki alhaalla olevan lelukaapin, josta löy­tyy viihdykettä naperoille.

Siellä on palloja ja renkaita, sekä putkia, joiden läpi lapset voivat ryömiä.

Isovanhemmat mukaan

Saara kannustaa myös iso­vanhempia mukaan toimintaan. Yhdistyksessä otetaan mielel­lään apu vastaan, jos joku ha­luaa esimerkiksi maanantaisin tulla avaamaan kahvilan ovet ja laittamaan kahvit tippumaan.

– Sinnehän saa tulla vaik­ka lukemaan kirjaa lapsille ja nauttii samalla vaikka kupil­lisen kahvia. Mahdollisuuksia on rajattomasti, Saara rohkai­see.

Yhdistykseen kaivataan ko­vasti lisää väkeä. Hallituksen kevätkokous on maalis-huhti­kuun vaihteessa, ja siellä tul­laan suunnittelemaan tulevaa vuotta. Sinne ovat kaikki ter­vetulleita. Kokouksessa mieti­tään eri vaihtoehtoja, mitä yh­distyksellä on, jotta toimintaa saadaan edelleen jatkettua.

– Perhekahvila ja salivuoro on helppoja järjestää vapaaeh­toistyöllä kannalta, tapahtumat vaativat taas jo enemmän teke­mistä, Saara toteaa.

Luetaan yhdessä

Saara kehottaa iäkkäämpiä ihmisiä tutustumaan myös lu­kumummi- ja vaaritoimintaan.

Lukumummi- ja -vaaritoi­minnan tarkoituksena on pa­rantaa 2.-6. luokkalaisten las­ten lukusujuvuutta, tarjota lapsille positiivisia lukukoke­muksia sekä innostaa heitä lu­kemisen pariin yhteisten luku­tuokioiden avulla.

Lukumummi ja -vaari toi­mintamallin on kehittänyt Nii­lo Mäki Instituutti yhteistyös­sä MLL:n Järvi-Suomen piirin kanssa.

Lukumummit ja -vaarit käy­vät paikallisilla koululla omi­en aikataulujensa ja mahdolli­suuksiensa mukaan noin kerran viikossa. Siellä he lukevat kir­jaa yhdessä niiden oppilaiden kanssa, jotka tarvitsevat lisä­tukea lukemiseen. Lukemisen jälkeen keskustellaan lyhyesti luetusta.

Lukumummien- ja vaarien tehtävään perehdytetään ja va­paaehtoisille järjestetään myös vertaistapaamisia sekä koulu­tuksia.

Artikkelin kuvassa ystävänpäivää Perhekahvilassa viettivät Heli ja Mai, Olena ja Makar, Roslana ja Lana, Niina ja Alma, sekä Maria ja Armas.

  • Laura Parkko
Jaa artikkeli: