Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kirjaudu sisään tai tilaa lehti lukeaksesi rajattomasti artikkeleita. Saat samalla käyttöösi kätevän näköislehden!

Ratamokeskusta on rakennettu ja valmisteltu hartaasti

Toukokuussa 2022 uudessa sairaalassa ja sote-keskuksessa on toiminta aloitettu porrastetusti.

 Ratamokeskus sijaitsee Kouvolan Kotiharjussa osoitteessa Ruskeasuon­katu 3. Asiakkaita pyydetään huomioimaan, että Pohjois-Ky­men sairaalan toiminta on siirty­nyt kokonaisuudessaan Ratamo­keskukseen.

Mikäli aikaisemmin anne­tussa lähetteessä tai kutsukir­jeessä lukee edelleen Pohjois-Kymen sairaala, tulee henkilön silti mennä Ratamokeskukseen osoitteeseen Ruskeasuonkatu 3.

Kymsoten johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa kertoi tunnelmiaan toukokuun alussa muuton ollessa käsillä.

– Tuntuu aika hyvältä päästä aloittamaan pitkään ja hartaasti suunnitellun ratamokeskuksen toimintaa. Ensimmäinen periaa­tepäätös Ratamoprojektin aloit­tamisesta on tehty jo vuonna 2011.

Viimeiset pari vuotta ovat ol­leet aktiivista rakennustyötä ja tämän vuoden tammikuussa tilat otettiin Kymsoten haltuun. Män­tymaan mielestä Ratamokeskus on konkreettinen esimerkki sii­tä, että KymSote toimii ja tulee jatkossakin toimimaan kymen­laaksolaisten terveyden hyväksi.

Ratamokeskus on konkreetti­sin esimerkki siitä, että kymsote toimii ja tulee toimimaan jat­kossakin Kymenlaaksolaisten terveyden hyväksi.

– Tämä on iso asia, merkityk­sellinen. Käyttöönotto ja viime vaiheet ovat tehty olosuhteissa, joihon on liittynyt kaikenlaisia mullistuksia. Tämä kevään jäl­keen korona ei tunnu edes kovin suurelta. Muuttoaikatauluihin tuli muutoksia työtaisteluiden vuoksi, ja kyllä maailman tilan­nekin on melkoinen, Mäntymaa toteaa.

1. kerros

Ratamokeskuksen ensimmäi­sessä kerroksessa heti ovesta sisään tultaessa sijaitsee asia­kaspalvelu sekä ilmoittautumis­piste. Asiakas ilmoittautuu auto­maatilla Kela-korttia käyttäen ja saa tiedon vastaanoton sijain­nista. Automaatit sijaitsevat heti sisäänkäynnin tuntumassa aula­tilassa.

Näytöt ohjaavat asiakkaat oikeaan vastaanottohuoneeseen ilmoittautumisen yhteydessä saadulla numerolla.

Ensimmäisessä kerroksessa ovat myös päivystys, röntgen ja laboratoriopalvelut. Jos on tarve päästä hetkeksi rauhoittumaan omien ajatustensa äärelle, löy­tyy sieltä myös Hiljainen huone ja kappeli. Ykköskerroksessa on aloittanut toimintansa ravintola-kahvila.

Ratamossa toimii ympäri­vuorokautinen päivystys. Sinne tullaan sisään omasta ovestaan. Tarkkailutiloissa jokainen poti­las saa oman huoneen.

2. kerros

Terveysasemalle kuljetaan Ratamokeskuksen pääsisään­käynnistä. Terveysasema on Ratamokeskuksen toisessa ker­roksessa, jonne on kulku sekä kävellen että hissillä. Tiloissa on kiinnitetty erityistä huomiota es­teettömyyteen.

Terveysasemapalveluja on mahdollista täydentää tarvitta­villa lisätutkimuksilla samassa osoitteessa. Asiakkaat kutsutaan sisään ilmoittautumisen yhte­ydessä saadun lapun numeron perusteella. Numeroiden etene­mistä voi seurata odotustilassa olevilta näyttötauluilta.

Hoitokeskus

Toisessa kerroksessa sijaitse­va hoitokeskus on henkilökun­nan mieleen. Uudet avarat tilat ja lääkäreiden huoneiden lähei­syys parantaa potilasturvalli­suutta.

Hoitokeskuksessa tehdään lääkärin lähetteen mukaisia toi­menpiteitä, esimerkiksi suonen­sisäisiä lääkehoitoja, erilaisia tähystystystutkimuksia ja polik­liinsiä toimenpiteitä

Päivi Palanne kertoo, että hoitokeskuksessa tehdään myös paljon sähköhoitoja.

– Teemme nukutuksessa säh­köhoitoja ja potilaita valvotaan hoitokeskuksessa hoitojen jäl­keen. Osa potilaista käy kotoa käsin sähköhoidossa. Tämä hoi­tomuoto on tullut uudestaan laa­jemmin käyttöön.

Sähköhoitojaksot tehdään kes­kimäärin noin kymmenen kerran jaksoissa, ja ne määritetään poti­laskohtaisesti. Dialyysit tehdään edelleen Kotkassa.

Hoitokeskuksen paikassa 18 on erityisesti raskaana oleville suunniteltu paikka. Asiakasta ja sikiötä voidaan seurata suoraan kätilöiden huoneesta. Tiputus­puolen paikkoja on 10 ja toisella puolella huonetta vielä kahdek­san sänkypaikkaa skopioitten jälkeisiin monitorointeihin.

Potilaat usein jännittävät esi­merkiksi mahalaukun ja paksu­suolen tähystyksiä. Suomessa niitä on tehty ilman lääkkeitä pitkään, mutta nykyisin Rata­molla kysytään, toivooko potilas rauhoittavaa ja kipulääkitystä. Siitä on saatu hyvää palautetta.

Henkilökunta toteaa tilojen poikkeavan suuresti vanhoista tiloista. Täällä kirurgian polikli­nikka ja hoitokeskus koska ovat lähekkäin. Ennen ne olivat eri kerroksissa.

Toisessa kerroksessa sijait­see myös suun terveydenhuol­to, josta löytyvät kaikki suun terveydenhuollon palvelut ham­mastarkastuksista oikomisiin ja suun sairauksien hoitoon. Ti­loissa toimii myös Pohjois-Ky­menlaakson hammashoidon päi­vystys.

Modernit kuntoutustilat

Kuntoutustiloissa toteutetaan avokuntoutusta ja erikoissai­raanhoidon potilaiden kuntou­tusta. Tiloista löytyvät päivitetyt älykuntosalilaitteet, juoksuma­tot, kuntopyörät ja nojapuuta. Fysioterapeutti Kati Vaitiniemi esitteli Senso-tasapainoalustaa, jolla voi tehdä erilaisia harjoi­tuksia.

Ratamokeskuksesta löytyy usean eri erikoisalan vastaan­ottopalveluita ja poliklinikoi­ta: yleissisätaudit, kardiologia, sisätautien gastroenterologia, yleiskirurgia, ortopedia, gastro­enterologinen kirurgia, urologia, geriatria, naistentaudit ja äitiys­poliklinikka, lastentaudit, keuh­kosairaudet, neurologia, kor­va- nenä- ja kurkkutaudit sekä palliatiivinen hoito.

Kati Vaitiniemi näytti tasapainoalustan harjoitetta.

Lisäksi tiloista löytyy yleis­sairaalapsykiatrian poliklinikka.

Ratamossa on aloittanut toi­mintansa myös terveyssosiaali­työ, sosiaali- ja kriisipäivystys sekä matalan kynnyksen palve­lupiste. Näiden lisäksi saman katon alta löytyy mielenterveys- ja päihdepalveluiden vastaanot­totoiminta.

Kerroksesta löytyy naisten­tautien tutkimushuone, poli­klinikka, lääkärin huone ja ult­rahuone. Seuraava huone on naistentautien hoitajien huone ja äitiyspoliklinikka joka toimii muutamana päivänä viikossa. Toimenpiteet tehdään hoitokes­kuksessa.

Ratamossa pitää vastaanottoa monet eri kirurgian alat. Toi­menpiteet tehdään hoitokeskuk­sessa. Laskimoleikkauksiakin tehdään muutama sata paikallis­puudutuksessa ja potilaat pääse­vät samana päivänä kotiin.

3. ja 4. kerros

Osastohoidossa paikkoja on Ratamossa 90, akuuttiosastol­la 15 ja saattohoito-osasto Villa Apilassa 10. Huoneiden tunnel­ma on rauhallinen.

Ratamokeskuksessa on 1–2 hengen huoneita, mikä turvaa rauhaa ja yksityisyyttä vuode­osaston potilaille. Villa Apila on palliatiivisen hoidon osasto. Akuuttiosasto on rakennuksen neljännessä kerroksessa.

Valkealan terveysasema toimii edelleen

Kaikkia Kouvolan sosiaali- ja terveyspalveluita ei kuitenkaan ole tästä lähin keskitetty Rata­mokeskukseen, vaan osa palve­luista jatkaa vanhoissa tutuissa toimipisteissään.

Valkealan terveysasemalla voi asioida hoitajan tai lääkärin vastaanotolla ajanvarauksella. Ajanvarauksen voi tehdä soitta­malla puhelinpalveluun. Hoita­jan vastaanottoaikoja voi varata myös sähköisesti.

Kaikille Kymsoten terveys­asemille saavutaan ainoastaan ajanvarauksella.

Terveysasemien ajanvaraus tapahtuu sähköisen asioinnin kautta tai puhelimitse p. 05 220 2000 (arkisin kello 7-18).

Valkealan terveysasema, Keskitie 19, 45370 Valkeala

Palveluajat: maanantai-perjantai 8–16

Tarkemmat tiedot toimipistei­den yhteystiedoista osoitteessa www.kymsote.fi. Ratamokes­kuksesta voi lukea lisää osoit­teessa www.kymensairaalat.fi/ratamokeskus

  • Laura Parkko
Jaa artikkeli: