Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kirjaudu sisään tai tilaa lehti lukeaksesi rajattomasti artikkeleita. Saat samalla käyttöösi kätevän näköislehden!

Tärkeä tiedote kustantajalta

 Rakas lukija, pidät kädes­säsi Valkealan Sanomi­en ja Kotiseutuleh­ti Jaalalaisen kannalta erittäin merkittävää numeroa. Jatkos­sa lehtien ilmestymistahti tu­lee harvenemaan taloudellisten haasteiden takia.

Yritämme kaikin keinoin pi­tää lehdet toiminnassa, mut­ta siihen tarvitsemme kaikkien valkealalaisten ja jaalalaisten apua. Ryhdyin pääomistajaksi ja rahoittajaksi Kymimedia Oy mediataloon, joka perustettiin jatkamaan Valkealan Sanomi­en toimintaa vuonna 2019 rak­kaudesta sukuni kotiseutua koh­taan.

Koska asun Verlassa, halu­sin kantaa korteni kekoon myös Jaalan oman lehden säilyttämi­seksi. Vuoden 2021 alusta Ky­mimedia Oy osti Kotiseutuleh­ti Jaalalaisen liiketoiminnan ja ryhdyimme julkaisemaan yh­teislehteä. Koin, että tämä yhteisö tar­vitsee oman paikallisen uuti­soinnin ja kanavan paikalisille yrittäjille, eli sanomalehdet ja digitaaliset mediat.

Siksi katsoin velvollisuudek­seni pitää Valkealan Sanomat ja Jaalalaisen toiminnassa.

Kustannukset nousussa

Kun reuna-alueiden palve­luita on Kouvolassa karsittu kovalla kädellä, pitäjän oma lehti, joka kertoo paikallisista asioista, on entistäkin tärkeäm­pi oman asuin- ja mökkiseudun identiteetin ylläpitäjä.

Valitettavasti toiminnan jat­kamisen takaaminen, eli lehden omistaminen ja sen kustantami­nen on kirjaimellisesti tarkoit­tanut merkittävää taloudellista kustantamista. Uudistuksista ja muun mu­assa digitaalisiin palveluihin tehdyistä investoinneista huoli­matta, emme ole saaneet lehtiä julkaisevaa Kymimedia Oy:n liiketoimintaa toimimaan omil­laan.

Paikallislehtien markkinati­lanne on muuttunut rajusti. Val­kealan Sanomien ja Jaalalaisen kaltaisia itsenäisiä paikallisleh­tiä on koko maassa jäljellä vain muutamia. Suurin osa uutisoinnista ja si­sällön tuottamisesta, lehdistä/julkaisuista, painoista ja jake­lumahdollisuuksista keskittyy muutaman toimijan kuten Kes­kisuomalaisen, Sanoman ja Pos­tin käsiin, niin myös Kymen­laaksossa.

Lehtiemme tilaajamäärä on pudonnut viime vuodet noin 15 prosentin vuosivauhtia. Samaan aikaan sekä paino- että postitus­hinnat ovat jatkuvasti nousseet (jopa tuplaantuneet muutamassa vuodessa) ja tänä vuonna myös painopaperin hinta on pompan­nut ennätyslukemiin.

Pelkästään postin ja painon kustannusnousu on ollut tänä vuonna noin 30 %. Uskollis­ten tilaajiemme palkitsemisek­si emme ole halunneet korottaa lehden hintaa.

Pienellä porukalla, rakkaudesta lajiin

Lehtiä on tehty pienellä poru­kalla suurelta osin vapaaehtois­voimin. Toinen yhtiön osakas toimi toimitusjohtajana vuoden 2021 syksyyn, jonka jälkeen hän lopetti yllättäen yritykselle työs­kentelyn.

Viimeiset vuodet olemme pys­tyneet maksamaan säännöllistä palkkaa ainoastaan päätoimitta­jille. Lehdillä ei ole ollut enää varaa käyttää palkallisia ulkopuolisia toimittajia, avustajia tai muuta henkilökuntaa. Apukädet olisivat olleet tarpeen esimerkiksi ilmoi­tusmyynnissä, joka omalta osal­taan olisi kannatellut lehteä edes osittain.

Koska lehtien toimittamiseen sisältyy paljon muutakin kuin toimituksellinen sisältö, ovat päätoimittajamme joutuneet osallistumaan vahvasti muun muassa asiakaspalvelun ja mai­nosmyyniin tehtäviin.

Haluankin lausua päätoimit­tajillemme Lauralle ja Veijolle suuret kiitokset sekä loistavasta sisällöstä, venymisestä ja jous­tosta näinä vaikeina aikoina. Menestyäkseen, tai edes selvi­täkseen, lehti tarvitsee kolme tu­kijalkaa: lukijat, paikalliset yrit­täjät ja lehden tekijät.

Olen hyvin kiitollinen alueen yrittäjille, jotka ovat ymmärtä­neet paikkakunnan omien me­dioiden ja paikallisuutisoinnin merkityksen. Lähditte todella hienosti mukaan ilmoittajiksi esimerkiksi kesälehteen.

Sen sijaan suurilta kauppaket­juilta olisin odottanut enemmän, tai edes hieman, pelisilmää. Niillä olisi ollut oiva mahdolli­suus tavoittaa valkealalaiset ja jaalalaiset sekä suurimman osan Kouvolan tuhansista vapaa-ajan asukkaista paikallisten lehtien kautta ja tukea samalla paikallis­ta kulttuuria ja sivistystä.

Valitettavasti edes monopoli­asemassa alueella oleva kaup­pajätti ei ole tähän tilaisuuteen tarttunut.

Kuinka jatketaan?

Jäljellä on vain yksi kysymys: Tässäkö tää oli? Toivottavasti ei – vaikka valitettavasti olemme joutuneet toistaiseksi lomautta­maan kokoaikaisesti henkilös­tömme. Sillä kuten sanoin, nämä pi­täjät tarvitsevat omat lehdet. Teemme kaikkemme, että lehti­en ilmestyminen jatkuu, vaikka­kin uudessa muodossa ja ilmes­tymistahdilla.

Tarkoituksena olisi, että leh­det ilmestyvät painettuna jat­kossa ainakin neljä kertaa vuo­dessa: yksi numero jokaiselle vuodenajalle. Digitaalisia kanavia, kuten Facebook, sekä Valkealan Sa­nomien ja Jaalalaisen kotisivuja kannattaa edelleen seurata. Pyrimme edelleen julkaise­maan sisältöä näihin kanaviin mahdollisuuksien rajoissa vii­koittain/kuukausittain.

Kuten alussa kerroin, kaikki­en valkealalaisten, jaalalaisten ja Valkealan ja Jaalan ystävi­en apu on tarpeen. Jos joku on innokas ryhtymään omistajak­si ja kustantajaksi, keskustelen erittäin mielelläni yhteistyöstä, sillä tavoite on, että lehtien il­mestyminen jatkuu myös tule­vaisuudessa.

Joka tapauksessa käännän kaikki kivet ja kannot, jotta Val­kealan Sanomat ja Jaalalainen myös painettuna sanomalehtinä säilyvät elävöittämässä Pohjois-Kymenlaaksoa.

Lämmin kiitos teille rakkaat ja uskolliset lukijat, yrittäjät ja lehden tekijät. Toivottavasti pai­kallislehtiemme toiminta jatkuu vielä pitkälle tulevaisuuteen.

Tero Hämäläinen

Kustantaja

Valkealan Sanomat ja Kotiseutulehti Jaalalainen / Kymimedia Oy

Jaa artikkeli: