Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kirjaudu sisään tai tilaa lehti lukeaksesi rajattomasti artikkeleita. Saat samalla käyttöösi kätevän näköislehden!

Yrittäjiä palkittiin

Valkealan yrittäjien jäsenille jaettiin perinteiset yrittäjäpalkinnot, sekä yrittäjäristejä useassa
eri tilaisuudessa.

Valkealan Yrittäjät Ry:n Vuoden 2021 yrittäjä­palkinnon saajaksi va­littiin Nosto- ja Kuljetus S. Lehtinen Oy, Simo Lehtinen.

Nosto- ja Kuljetus S. Lehtinen Oy on vuonna 2006 perustettu Nostoihin ja erikoiskuljetuksiin erikoistunut yritys toimialuee­naan koko Suomi. Valkealan yrittäjät Ry:n valin­nan perusteina on viime vuosi­na toteutetut suuret investoin­nit ajanmukaiseen kalustoon ja liiketoiminnan laajentuminen. Yritys on kouluttanut aktiivi­sesti henkilöstöä eri tehtävis­sä tarvittavilla erityispätevyyk­sillä. Korona-ajasta huolimatta yrityksen liikevaihto on kasva­nut ja kannattavuus on pysynyt hyvällä tasolla.

Yrityksen toimitilat ovat Val­kealassa Teollisuustiellä. Työn­tekijöitä yrityksessä on toimi­tusjohtaja Simo Lehtisen lisäksi 17. Työsuhteet ovat olleet pitkiä ja nyt ensi vuonna tulee taas nuorta verta mukaan porukkaan.

Simon isä, Seppo Lehtinen, perusti vaimonsa Thea Lehti­sen kanssa Kuljetusliike Seppo J. Lehtinen Ky:n vuonna 1974.

– Itse olin perheyritykses­sä työntekijänä. Yrityskaupan myötä firmasta tuli Nosto ja Kuljetus S. Lehtinen vuonna 2006. Nosto ja Kuljetus perus­tettiin, kun se osti Kuljetus Sep­pälän liiketoiminnan. Kuljetus­liike Seppo Lehtinen on myös edelleen toiminnassa, Simo ker­too.

Hän ehti opiskella Jyväsky­lässä logistiikkainsinööriksi.

– Äiti sanoi, että joku koulu pitää käydä, ja oikeassa hän oli. On siitä hyötyä työelämässä ol­lut.

Taukoa ja lepoa töiden lo­maan Simo hakee liikunnan pa­rista.

– Käyn koiran kanssa lenkil­lä ja Valkealan Yrittäjien kun­tosalivuorolla on tullut käytyä säännöllisesti. Sinne pitää aina päästä.

Yksinyrittäjä

Vuoden 2021 yksinyrittä­jäpalkinnon saajaksi on va­littu Kouvolan LVI-Palvelu Oy, Olavi Kunnasto. Kouvo­lan LVI-Palvelu Oy on vuonna 2017 perustettu täyden palvelun Lvi-yritys toimialueenaan Kou­vola ympäristökuntineen.

Perusteluissa kerrotaan, että Olavi Kunnasto on vankan ko­kemuksen toimialallaan hank­kinut yrittäjä, jonka nopea, asi­antunteva ja joustava palvelu tunnetaan laajasti. Olavi on ol­lut yrittäjäuransa alusta mukana myös yhdistyksen toiminnassa ja tapahtumissa.

– Kaikki se oppi minkä vaan voi saada, pitäisi yrittää omak­sua. Kaikki työtavat muuttuvat, pitää olla valmis muuttamaan myös omia työtapoja. Säädökset ja lait muuttuvat, ja niiden kans­sa pitää pysyä ajan tasalla, Olavi miettii.

Vapaa-aika on Olavilla jo muutamana vuonna kulunut golfin parissa.

– Kentällä kaikki työasiat unohtuvat. Tanssi on toinen har­rastukseni, mikä on hyvin kou­kuttava.

Tunnustus tuli Olavillekin täytenä yllätyksenä. Hän iloitsee sen tuomasta lisänäkyvyydestä.

– On tämä muutenkin miel­täylentävää, että näin huomioi­daan. Olen ollut yrittäjien jäsen siitä lähtien kun aloitin yrittäjä­nä. Arvostan sieltä tulevaa tukea ja verkostoa.

Nuori yrittäjä

Vuoden 2021 nuoren yrittäjän palkinnon saajaksi on valittu Tmi Jesse Nikki, Jesse Nikki. Tmi Jesse Nikki on vuonna 2016 perustettu Kymenlaakson alueella toimiva metsäpalvelu­yritys. Palveluvalikoimaan kuuluu piha- ja ongelmapuiden kaadot, metsuripalvelut sekä polttopui­den myynti.

Perusteluissa mainitaan, että Jessen nuorekas, innostunut ote toimialaansa kohtaan ja asiak­kailta tullut positiivinen palau­te on tuonut Jesselle vakiintu­neita asiakassuhteita.

Jesse kokee nuorena yrittäjä­nä tärkeäksi yrittäjäjärjestöön kuulumisen.

– Olen maalta lähtöisin ja harrastin jo nuorena metsästys­tä. Tämä ammatti on niin peri­suomalainen ja metsä kuuluu suomalaisuuteen.

Jesse oli todella otettu tun­nustuksesta.

– Tuntui hienolta saada täl­lainen tunnustus. Se antoi tun­teen, että jotain on nyt tehty oi­kein.

Jessellä on töitä riittänyt mu­kavasti. Hänellä on pitkän täh­täimen suunnitelmana laajen­taa toimintaansa maltillisesti.

– Ei kannata hätiköidä. Voi olla kauas kantoiset seurauk­set, jos hötkyilee.

Yrittäjäristit

Tänä vuonna yrittäjäristejä jaettiin kahden vuoden edestä, sillä viime vuonna juhlat jou­duttiin perumaan. Tälläkin ker­taa jakotilaisuuksia pidettiin kahteen, jopa kolmeen ottee­seen, sillä kaikki eivät päässeet samalla kertaa paikalle. Aiemmin järjestetyssä juhlas­sa palkittiin 20-vuotisyrittäjäris­tillä Jouni Nurmi, Sari Lahti-Hautamäki ja Lari Putkinen. Lisäksi 20-vuotisyrittäjäristi myönnettiin Seppo Vuoriselle, Riku Sepälle, Pekka Rämälle sekä Aki Putkiselle.

Juhlassa palkittiin 20-vuotisyrittäjäristillä Jouni Nurmi, Sari Lahti-Hautamäki ja Lari Putkinen. Kuva: Valkealan Yrittäjät.

Toiseen tilaisuuteen Kouvo­lan keskustan Bistro Goutuun saapui kaksi yrittäjäristin saa­nutta, Seppo Vuorinen sekä Pekka Rämä. Valkealan Yrittäjien puheen­johtaja Esa Vigren jakoi kun­niakirjat sekä ristit leppoisassa tilaisuudessa.

– Tämä 20-vuotisyrittäjäris­tien jakaminen on perinne Val­kealan Yrittäjäyhdistyksessä. Ne yrittäjät, ketkä haluavat, että heille anotaan 20-vuotisyrittä­järistit ja yhdistys kustantaa ne. On se hieno saavutus, kun suu­rin osa yrityksistä häviää kartal­ta jo ensimmäisen kymmenen vuoden aikana, Esa Vigren on­nittelee.

Pekka Rämä antaa kiitosta myös kotiväelle, johon yhtyy koko seurue.

– Jos perheessä vain toinen on yrittäjä, niin siltä toiselta vaadi­taan ehkä vieläkin kovempia hermoja, kuin yrittäjältä itsel­tään.

Seppo Vuorinen ja Pekka Rämä vastaanottivat 20-vuotisyrittäjäristit.

Palkittuihin yrittäjiin pääsee tutustumaan Valkealan Sanomi­en verkkosivuilta löytyvillä vi­deoilla. Nämä videot toteutettiin yhteistyössä Parikin, Valkealan Yrittäjät Ry:n ja Valkealan Sa­nomien kanssa.

Lämpimät onnittelut myös Ai­tomäkeen. AitoVet Oy on valit­tu Kouvolan vuoden yrittäjäksi 2021.

  • Teksti: Laura Parkko
  • Kuvat: Valkealan Yrittäjät
Jaa artikkeli: